โรงเรียนบ้านกระดาน(รัฐประชาสรรค์)
จังหวัดนครราชสีมา...เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
.
จารุวรรณ ทองคำ
แอดมินโรงเรียนบ้านกระดาน(รัฐประชาสรรค์)

สุทิศา จงเจือกลาง
โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์
พิมพา ท่าประโคน
โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์(ขามสะแกแสง)
ประถม เรียนพงศ์ชัย
โรงเรียนบ้านหนองสาร
พรศิริ แสนประเสริฐ
โรงเรียนบ้านโคกแฝก
โชคดี บุญเจริญชัย
โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านกระดาน(รัฐประชาสรรค์)
สังกัด   สพป.นครราชสีมา เขต 5
ที่อยู่    เลขที่ - หมู่ 6 บ้านกระดาน ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับอนุบาล และ ระดับประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน    หมู่ 6 บ้านกระดาน ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
8 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครราชสีมา เขต 5 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านกระดาน(รัฐประชาสรรค์) ,

ภาพโรงเรียน

 


กฤษณา พลรักษ์
แอดมินเขต สพป.นครราชสีมา เขต 5

สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 2
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านป่าหวัง
สพป.ยะลา เขต 2

โรงเรียนบ้านศรีสุข
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนวัดดอนตาล
สพป.ชัยนาท


Powered By www.thaieducation.net