โรงเรียนบ้านโป่งกระสัง
จังหวัดนครราชสีมา...เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
.
แอดมินโรงเรียนบ้านโป่งกระสัง

โรงเรียนบ้านสะพานหิน
โรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง
โรงเรียนโนนไทย
โรงเรียนบ้านฝายโบสถ์
โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโป่งกระสัง
สังกัด   สพป.นครราชสีมา เขต 5
ที่อยู่   หมู่7 ต.พันชนะ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
มีพื้นที่ทั้งหมด 
3 ไร่ 3 งาน 33 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที่1ถึงชั้นประถมปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.7ต.พันชนะอ.ด่านขุนทดจ.นครราชสีมา30210
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
7 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครราชสีมา เขต 5 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านโป่งกระสัง 15.291972 , 101.663404

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.นครราชสีมา เขต 5

สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 2
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนบ้านป่าแซง
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนสันโป่งวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2

โรงเรียนหัวหาดวิทยา
สพป.หนองคาย เขต 1


Powered By www.thaieducation.net