โรงเรียนบ้านโป่งกระสัง
จังหวัดนครราชสีมา...เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
.
ศิริมา สาเทียน
แอดมินโรงเรียนบ้านโป่งกระสัง

บุษบา พูนสีมา
โรงเรียนบ้านฝายโบสถ์
อมรรัตน์ โชคบริบูรณ์
โรงเรียนบ้านหินลาด
จุฬาลักษณ์ ศิลาเลิศ
โรงเรียนบ้านหนองปรือ(ด่านขุนทด)
ศรีประภา ทูขุนทด
โรงเรียนบ้านปราสาท
นงนุช เกณฑ์ขุนทด
โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโป่งกระสัง
สังกัด   สพป.นครราชสีมา เขต 5
ที่อยู่   หมู่7 ต.พันชนะ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
มีพื้นที่ทั้งหมด 
3 ไร่ 3 งาน 33 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที่1ถึงชั้นประถมปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.7ต.พันชนะอ.ด่านขุนทดจ.นครราชสีมา30210
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
7 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครราชสีมา เขต 5 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านโป่งกระสัง ,

ภาพโรงเรียน

 


กฤษณา พลรักษ์
แอดมินเขต สพป.นครราชสีมา เขต 5

สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 2
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนบ้านดงย่าปา
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนวัดภูนก
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียน


Powered By www.thaieducation.net