โรงเรียนบ้านโนนสง่า
จังหวัดนครราชสีมา...เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
.
บงกชทิพพ์ ชุมศรี
แอดมินโรงเรียนบ้านโนนสง่า

ฤทัยรัตน์ เรียงสันเทียะ
โรงเรียนบ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี
ณิกัญญา สายธนู
โรงเรียนบ้านห้วยบง
สุดา สุจริยา
โรงเรียนบ้านทองหลาง
สมบัติ เมืองขุนทด
โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง
อัจฉราภรณ์ จังหวัดกลาง
โรงเรียนบึงพัฒนาประชาร่วมจิต

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโนนสง่า
สังกัด   สพป.นครราชสีมา เขต 5
ที่อยู่   บ้านโนนสง่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๑ ต.พันชนะ อ.ด่านขุนทด จ. นครราชสีมา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 0 งาน 24 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านโนนสง่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๑ ต.พันชนะ อ.ด่านขุนทด จ. นครราชสีมา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
13 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
18 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครราชสีมา เขต 5 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านโนนสง่า ,

ภาพโรงเรียน

 


กฤษณา พลรักษ์
แอดมินเขต สพป.นครราชสีมา เขต 5

สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 2
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนอาสนาราม
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนบ้านถํ้าตลอด
สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านตำหนัง
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3


Powered By www.thaieducation.net