โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข
จังหวัดนครราชสีมา...เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
.
วารินทร์ทิพย์ หัวขุนทด
แอดมินโรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข

ศุภกร สายธิปไชย
โรงเรียนบ้านเมืองตะโก
วิทวัช เหมือดขุนทด
โรงเรียนบ้านโนนระเวียง
พรทิพย์ แพวขุนทด
โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ
รุ่งธิวา ภาละโถ
โรงเรียนบ้านสระตอง
ดารณี กรวยสวัสดิ์
โรงเรียนบ้านหนองแดง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านใหม่เจริญสุข
สังกัด   สพป.นครราชสีมา เขต 5
ที่อยู่   หมู่ 5 ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนด จังหวัดนครราชสีมา. 30210
มีพื้นที่ทั้งหมด 
7 ไร่ 3 งาน 44 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.1-ม.3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 5 ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา. 30210
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
12 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
17 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครราชสีมา เขต 5 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านใหม่เจริญสุข ,

ภาพโรงเรียน

 


กฤษณา พลรักษ์
แอดมินเขต สพป.นครราชสีมา เขต 5

สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 2
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนมัชฌิมวิทยา
สพป.ระนอง

โรงเรียนบ้านแพงใหญ่
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านปากยาง
สพป.เลย เขต 1


Powered By www.thaieducation.net