โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา
จังหวัดนครราชสีมา...เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
.
แอดมินโรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา

โรงเรียนบ้านถนนคด(ศรีวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านซับใต้
โรงเรียนบ้านหนองโอง
โรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์
โรงเรียนคีรีวัฒนา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   เติมแสงไขปากช่องวิทยา
สังกัด   สพป.นครราชสีมา เขต 4
ที่อยู่   203 ถ.เทศบาล16 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
มีพื้นที่ทั้งหมด 
11 ไร่ 2 งาน 53 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1ถึง มัธยมศึกษาปีที่3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   203 ถ.เทศบาล16 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
2 คน
จำนวนข้าราชการครู 
42 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
49 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครราชสีมา เขต 4 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน เติมแสงไขปากช่องวิทยา 14.699452 , 101.414845

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.นครราชสีมา เขต 4

สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 2
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนวัดอัมพาวาส
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านช่องแมว
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนบ้านดอนแดง(อากาศอำนวย)
สพป.สกลนคร เขต 3


Powered By www.thaieducation.net