โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
จังหวัดนครราชสีมา...เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
.
ศิวุทธ กุศลพรสร้าง
แอดมินโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง

จินตนา ชูพันธ์
โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
พรรณิภา พินไธสง
โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1)
วัลยา ฐานกระโทก
โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
นิชาภา สุขมนัสนันท์
โรงเรียนห้วยทรายวิทยาคม
สาลิณี สิมอุตร
โรงเรียนบ้านห้วยไผ่

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโป่งวัวแดง
สังกัด   สพป.นครราชสีมา เขต 4
ที่อยู่   206 ม.6 ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
มีพื้นที่ทั้งหมด 
21 ไร่ 1 งาน 88 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   206 ม.6 ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
8 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครราชสีมา เขต 4 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 61.60%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านโป่งวัวแดง ,

ภาพโรงเรียน

 


วิเชียร สุรินทร์
แอดมินเขต สพป.นครราชสีมา เขต 4

สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 2
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านสถาน
สพป.พะเยา เขต 2

โรงเรียนเพียงหลวง 18
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านท่างาม
สพป.สกลนคร เขต 3


Powered By www.thaieducation.net