โรงเรียนบ้านโนนสง่า
จังหวัดนครราชสีมา...เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
.
กชกร คุณพระรักษ์
แอดมินโรงเรียนบ้านโนนสง่า

บุญล้อม พิรุณ
โรงเรียนบ้านคลองยาง
กาญจนา สมณะ
โรงเรียนบ้านวังไทร
เบญญทิพย์ พรวุฒิวิวัฒน์
โรงเรียนบ้านดอนเมือง
กาญจนา แยบสูงเนิน
โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม
ธิดาวัลย์ กระแสร์
โรงเรียนบ้านซับศรีจันทร์

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโนนสง่า
สังกัด   สพป.นครราชสีมา เขต 4
ที่อยู่   99 หมู่ที่ 8 บ้านดงลำไย ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 1 งาน 43 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   99 หมู่ที่ 8 บ้านดงลำไย ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
16 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
20 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครราชสีมา เขต 4 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 60.50%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านโนนสง่า ,

ภาพโรงเรียน

 


วิเชียร สุรินทร์
แอดมินเขต สพป.นครราชสีมา เขต 4

สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 2
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนบ้านสถาน
สพป.พะเยา เขต 2

โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบัวดง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านเนินขวาง
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนวัดไผ่โพธิ์ทอง
สพป.ชัยนาท


Powered By www.thaieducation.net