โรงเรียนถนนมิตรภาพ
จังหวัดนครราชสีมา...เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
.
สุรัตน์ดา ทิพย์วิชัย
แอดมินโรงเรียนถนนมิตรภาพ

นาถวดี โนนสวรรค์
โรงเรียนบ้านหนองอีเหลอ
กรวรรณ จำปา
โรงเรียนพรพิทยาคม
ชนิษฐา อุ่นจิตต์พันธุ์
โรงเรียนบ้านหัวป้าง
สุกัญญา สิริรัตนการ
โรงเรียนบ้านปรางคล้า
สายสุดา ชินไธสง
โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ถนนมิตรภาพ
สังกัด   สพป.นครราชสีมา เขต 4
ที่อยู่   200 หมู่ 6 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340
มีพื้นที่ทั้งหมด 
18 ไร่ 0 งาน 72 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   200 หมู่ 6 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
6 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครราชสีมา เขต 4 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 61.60%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน ถนนมิตรภาพ ,

ภาพโรงเรียน

 


วิเชียร สุรินทร์
แอดมินเขต สพป.นครราชสีมา เขต 4

สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 2
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านคลองเหนก
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านวังแสง
สพป.มหาสารคาม เขต 1


Powered By www.thaieducation.net