โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี
จังหวัดนครราชสีมา...เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
.
มยุรี นาทสีทา
แอดมินโรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี

พัชรา เทพพานิช
โรงเรียนบ้านปางแก(สภาประชานุกูล)
ธันยพร ท้าวสบาย
โรงเรียนสันติวิทยา
ภัทร์ธีนันท์ เจียกสูงเนิน
โรงเรียนบ้านสองคร
ฉัตรชัย ธรรมชาติ
โรงเรียนบ้านโศกน้อย
ศิริญญา โกมลภิส
โรงเรียนบ้านโนนเสลา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ประชาราษฎร์สามัคคี
สังกัด   สพป.นครราชสีมา เขต 4
ที่อยู่   299 หมู่ 7. ต.ดอนเมือง. อ.สีคิ้ว. จ.นครราชสีมา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
30 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 ถึง ม.3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   299 หมู่ 7. ต.ดอนเมือง. อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
12 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
17 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครราชสีมา เขต 4 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 60.64%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน ประชาราษฎร์สามัคคี ,

ภาพโรงเรียน

 


วิเชียร สุรินทร์
แอดมินเขต สพป.นครราชสีมา เขต 4

สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 2
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนบ้านน้ำขาว
สพป.ระนอง

โรงเรียนบ้านปางคอม
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านบ่อเตย
สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม
สพป.ชุมพร เขต 2


Powered By www.thaieducation.net