โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)
จังหวัดนครราชสีมา...เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
.
แอดมินโรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)

โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)
โรงเรียนบ้านทะเล(เสมาประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1
โรงเรียนบ้านทุ่งสะแบง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)
สังกัด   สพป.นครราชสีมา เขต 4
ที่อยู่   323 หมู่ที่ 2 ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 0 งาน 30 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลชั้นปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   323 หมู่ที่ 2 ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
12 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
17 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562
2563

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครราชสีมา เขต 4 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน
2563
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์) 14.929974 , 101.787678

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.นครราชสีมา เขต 4

สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 2
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านโคกคอน
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านสระแก้ว
สพป.ชัยนาท


Powered By www.thaieducation.net