โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
จังหวัดนครราชสีมา...เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
.
วัลยา ฐานกระโทก
แอดมินโรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี

อดิศร ฉายสมิทธิกุล
โรงเรียนบ้านหนองพยอม
ชฎากัลป์ ชื่นชอบ
โรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์
สุรีย์พร สธนเสาวภาคย์
โรงเรียนบ้านทะเล(เสมาประชาสรรค์)
ชญาภา ศรีภูวงศ์
โรงเรียนบ้านคลองดินดำ
อำไพ มั่งสูงเนิน
โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   อนุบาลประชารัฐสามัคคี
สังกัด   สพป.นครราชสีมา เขต 4
ที่อยู่   275 หมู่ 4 ตำบาลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
มีพื้นที่ทั้งหมด 
8 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล2-ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   275 หมู่ 4 ตำบาลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
39 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
43 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครราชสีมา เขต 4 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 61.60%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน อนุบาลประชารัฐสามัคคี ,

ภาพโรงเรียน

 


วิเชียร สุรินทร์
แอดมินเขต สพป.นครราชสีมา เขต 4

สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 2
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนบ้านขาม
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์)
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านป่าเตี้ย
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ
สพป.ปทุมธานี เขต 1


Powered By www.thaieducation.net