โรงเรียนบ้านเขาทอง
จังหวัดจันทบุรี...น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเ
.
ธนาวุฒิ ปั้นชา
แอดมินโรงเรียนบ้านเขาทอง

นพวรรณ พิทักษ์จรรยา
โรงเรียนบ้านไทรงาม
อาทิตย์ติยา อะโรคา
โรงเรียนวัดพังงอน
เบญจรัตน์ เทวพันธุ์กุล
โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง
ธัญยธรณ์ กระจ่างสันเทียะ
โรงเรียนวัดน้ำขุ่น
ศุภกานต์ วิสุทธิ
โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านเขาทอง
สังกัด   สพป.จันทบุรี เขต 2
ที่อยู่   57 หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22150
มีพื้นที่ทั้งหมด 
18 ไร่ 1 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที่ 2 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   57 หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22150
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
14 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
3 คน
รวม 
20 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2561
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.จันทบุรี เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 74.53%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านเขาทอง ,

ภาพโรงเรียน

 


สุชาดา ชยางคานนท์
แอดมินเขต สพป.จันทบุรี เขต 2

สพป.จันทบุรี เขต 1
สพป.จันทบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านโคกตก
สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านตาชี
สพป.ยะลา เขต 2

โรงเรียนบ้านเขาทอง
สพป.จันทบุรี เขต 2


Powered By www.thaieducation.net