นิภาภรณ์ แสงหัวช้าง
แอดมินโรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้
สมาชิกในเครือข่าย
สพป.จันทบุรี เขต 1

5 Terre
สายชล ทองนวล
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม
5 Terre
นัตยา แสงสุข
โรงเรียนบ้านโป่งวัว
5 Terre
อรัญญา พูลดำริห์
โรงเรียนวัดเนินยาง
5 Terre
นิภาภรณ์ แสงหัวช้าง
โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้
5 Terre
กัญญาภัค เสมานู
โรงเรียนวัดรำพัน

16 มกราคม 2561 วันครูจันทบุรี
ในสมัยรัชกาลที่ 5 ( พ.ศ. 2436) ไทยเราได้มีกรณีพิพาทกับฝรั่งเศส เนื่องจากฝรั่งเศสต้องการเขมรส่วนนอก อันได้แก่ พระตะบอง เสียมราฐ และศรีโสภณ ซึ่งเป็นของไทย จึงได้เข้ายึดจันทบุรีเป็นประกัน นานถึง 11 ปีเศษ มีหลักฐานการยึดครองของฝรั่งเศส เหลือให้เห็นอยู่จนทุกวันนี้ เช่น คุกขี้ไก่ ตึกแดง โบสถ์คริสต์ เป็นต้น เหตูการณ์ครั่งนั้น ฝรั่งเศสกล่าวหาว่าไทยล่วงล้ำดินแดนอาณานิคมของฝรั่งเศสส่วนไทยได้อ้างว่าดินแดนดังอ้างว่าดินแดนดังกล่าวเป็นของไทย
 

5 Terre
พรณรงค์ ทรัพย์คง
แอดมินเขต สพป.จันทบุรี เขต 1

ค่ายดนตรีจันทบุรี เล่าเรื่องเมืองจันท์
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.จันทบุรี เขต ๑ : ศูนย์ C1OC
16 มกราคม 2561 วันครูจันทบุรี
การแก้ปัญหาเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
คอย ณ บ้านทุ่งบก

โรงเรียนบ้านดงเมย
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5


Powered By www.thaieducation.net