อัจฉรา เจนการ
แอดมินโรงเรียนวัดโขมง
สมาชิกในเครือข่าย
สพป.จันทบุรี เขต 1

5 Terre
ครรชิต เปลี่ยนไธสง
โรงเรียนบ้านคลองกะพง
5 Terre
ศนิสา ชาวนา
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
5 Terre
อนุรี สาริก
โรงเรียนวัดสิงห์
5 Terre
ดาวรุ่ง งามจริต
โรงเรียนวัดหนองคัน
5 Terre
ภาณุพงศ์ วุฒิจักร
โรงเรียนวัดท่าศาลา

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.จันทบุรี เขต ๑ : ศูนย์ C1OC
ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่ 3) ได้มีการขยายเมืองจันทบุรีจากบ้านลุ่ม ไปอยู่บริเวณ ค่ายเนินวง บริเวณวัดโยธานิมิตรเพื่อเตรียมการป้องกันทัพญวนที่จะยกเข้ามาตีจากทะเลเมืองใหม่มีลักษณะเป็นเมืองป้อมปราการ มีกำแพงล้อมรอบแต่ประชาชนย้ายตามขึ้นมาน้อยส่วนใหญ่ยังคงอยู่บริเวณบ้านลุ่มเพราะอยู่ติดแม่น้ำสะดวกแก่การคมนาคม ติดต่อค้าขาย ดังนั้น สมัยรัชกาลที่ 4 จึงได้ย้ายเมืองกลับมายังเมื่องเก่าดั่งเดิม
 

5 Terre
พรณรงค์ ทรัพย์คง
แอดมินเขต สพป.จันทบุรี เขต 1

ค่ายดนตรีจันทบุรี เล่าเรื่องเมืองจันท์
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.จันทบุรี เขต ๑ : ศูนย์ C1OC
16 มกราคม 2561 วันครูจันทบุรี
การแก้ปัญหาเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
คอย ณ บ้านทุ่งบก

โรงเรียนวัดโพธิ์ทัยมณี (ศิริพรรณพิทยา)
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านกุดประทาย
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านทองหลาง
สพป.ระนอง

โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง
สพป.มหาสารคาม เขต 2


Powered By www.thaieducation.net