Story By นิภาภรณ์ แสงหัวช้าง
แอดมินโรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้
สมาชิกในเครือข่าย
สพป.จันทบุรี เขต 1


5 Terre
พิชญ์ชัญญา ศรีโพนทอง
โรงเรียนบ้านคลองครก
5 Terre
ฤทัย ฝักเครือ
โรงเรียนบ้านซอยสอง
5 Terre
สุพัตรา สร้อยกูล
โรงเรียนวัดนายายอาม
5 Terre
สุวิมล ชัญพลา
โรงเรียนวัดนาซา
5 Terre
จริยา เฟื่องภักดิ์
โรงเรียนวัดคมบาง


16 มกราคม 2561 วันครูจันทบุรี
ในสมัยรัชกาลที่ 5 ( พ.ศ. 2436) ไทยเราได้มีกรณีพิพาทกับฝรั่งเศส เนื่องจากฝรั่งเศสต้องการเขมรส่วนนอก อันได้แก่ พระตะบอง เสียมราฐ และศรีโสภณ ซึ่งเป็นของไทย จึงได้เข้ายึดจันทบุรีเป็นประกัน นานถึง 11 ปีเศษ มีหลักฐานการยึดครองของฝรั่งเศส เหลือให้เห็นอยู่จนทุกวันนี้ เช่น คุกขี้ไก่ ตึกแดง โบสถ์คริสต์ เป็นต้น เหตูการณ์ครั่งนั้น ฝรั่งเศสกล่าวหาว่าไทยล่วงล้ำดินแดนอาณานิคมของฝรั่งเศสส่วนไทยได้อ้างว่าดินแดนดังอ้างว่าดินแดนดังกล่าวเป็นของไทย
 


5 Terre
ชุติกาญจน์ พูนชัย
แอดมินเขต สพป.จันทบุรี เขต 1


Community News
ค่ายดนตรีจันทบุรี เล่าเรื่องเมืองจันท์
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.จันทบุรี เขต ๑ : ศูนย์ C1OC
16 มกราคม 2561 วันครูจันทบุรี
การแก้ปัญหาเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
คอย ณ บ้านทุ่งบก
พิธีรับรางวัลครูดีศรีจันทบูร 16 มกราคม 2562
ตามรอบพ่อ อยู่อย่างพอเพียง
การดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารอย่างเหมาะสม
The Nephilim Giants & Titan-sized Kings and Queens.
การแก้ไขชื่อโรงเรียน(สำหรับแอดมินเขต)
การดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารอย่างเหมาะสม
การแก้ไข Username และ Password แอดมินโรงเรียน
การส่งกลับเพื่อแก้ไขข้อมูล
การทำข้อมูลภาวะโภชนาการ (แอดมินโรงเรียน)
การแก้ไขรูปประจำตัวผ่านกล้อง Webcam
มนุษย์ยักษ์
ลดความอ้วนในเด็กไทยด้วยนวัตกรรมการออกกำลังกาย
สกู้ปโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)
โครงการอาหารกลางวันอุบลราชธานี
สกู้ปโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคลองสาร สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
0843020173
0843020173
dffgvg
Shooo
อาหารการกิน
ธรรมะของหลวงปู่ดุลย์

โรงเรียนบ้านท่างาม
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านน้ำยาว
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านสังข์ทอง
สพป.จันทบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านสาวแล
สพป.หนองคาย เขต 1


Powered By www.thaieducation.net