Story By อัจฉรา เจนการ
แอดมินโรงเรียนวัดโขมง
สมาชิกในเครือข่าย
สพป.จันทบุรี เขต 1


5 Terre
ฤทัย ฝักเครือ
โรงเรียนบ้านซอยสอง
5 Terre
จิตรลดา บุญเฒ่า
โรงเรียนวัดขุนซ่อง
5 Terre
หทัยทิพย์ พลอยสิทธิ
โรงเรียนวัดเนินสูง
5 Terre
ธีระพล นิโลตบล
โรงเรียนวัดตะกาดเง้า
5 Terre
สุพรรณี อินทรโสภา
โรงเรียนวัดทองทั่ว


ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.จันทบุรี เขต ๑ : ศูนย์ C1OC
ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่ 3) ได้มีการขยายเมืองจันทบุรีจากบ้านลุ่ม ไปอยู่บริเวณ ค่ายเนินวง บริเวณวัดโยธานิมิตรเพื่อเตรียมการป้องกันทัพญวนที่จะยกเข้ามาตีจากทะเลเมืองใหม่มีลักษณะเป็นเมืองป้อมปราการ มีกำแพงล้อมรอบแต่ประชาชนย้ายตามขึ้นมาน้อยส่วนใหญ่ยังคงอยู่บริเวณบ้านลุ่มเพราะอยู่ติดแม่น้ำสะดวกแก่การคมนาคม ติดต่อค้าขาย ดังนั้น สมัยรัชกาลที่ 4 จึงได้ย้ายเมืองกลับมายังเมื่องเก่าดั่งเดิม
 


5 Terre
ชุติกาญจน์ พูนชัย
แอดมินเขต สพป.จันทบุรี เขต 1


Community News
ค่ายดนตรีจันทบุรี เล่าเรื่องเมืองจันท์
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.จันทบุรี เขต ๑ : ศูนย์ C1OC
16 มกราคม 2561 วันครูจันทบุรี
การแก้ปัญหาเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
คอย ณ บ้านทุ่งบก
พิธีรับรางวัลครูดีศรีจันทบูร 16 มกราคม 2562
ตามรอบพ่อ อยู่อย่างพอเพียง
การดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารอย่างเหมาะสม
The Nephilim Giants & Titan-sized Kings and Queens.
การแก้ไขชื่อโรงเรียน(สำหรับแอดมินเขต)
การดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารอย่างเหมาะสม
การแก้ไข Username และ Password แอดมินโรงเรียน
การส่งกลับเพื่อแก้ไขข้อมูล
การทำข้อมูลภาวะโภชนาการ (แอดมินโรงเรียน)
การแก้ไขรูปประจำตัวผ่านกล้อง Webcam
มนุษย์ยักษ์
ลดความอ้วนในเด็กไทยด้วยนวัตกรรมการออกกำลังกาย
สกู้ปโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)
โครงการอาหารกลางวันอุบลราชธานี
สกู้ปโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคลองสาร สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
0843020173
0843020173
dffgvg
Shooo
อาหารการกิน

โรงเรียนวัดภูเขาทอง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนวัดนางพิมพ์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3


Powered By www.thaieducation.net