Story By
แอดมินโรงเรียน
สมาชิกในเครือข่าย


5 Terre
ดลพร วรรณพันธ์
โรงเรียนบ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม
5 Terre
นวลจันทร์ ชิดทอง
โรงเรียนบ้านหัน
5 Terre
สุภาวดี โฮชิน
โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์
5 Terre
ธัญลักษณ์ อาจเอี่ยม
โรงเรียนบ้านโป่งเอียด
5 Terre
รัจนี ประเสริฐไทย
โรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ


ลดความอ้วนในเด็กไทยด้วยนวัตกรรมการออกกำลังกาย
ลดความอ้วนในเด็กไทยด้วยนวัตกรรมการออกกำลังกาย จัดทำโดยกรมอนามัยเพื่อให้ตระหนักถึงการดูแลรักษาสุขภาพห่างไกลจากภาวะโรคอ้วน เพราะความอ้วนนำมาสู่การเกิดโรคภัยต่าง ๆ
 
Community News
ค่ายดนตรีจันทบุรี เล่าเรื่องเมืองจันท์
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.จันทบุรี เขต ๑ : ศูนย์ C1OC
16 มกราคม 2561 วันครูจันทบุรี
การแก้ปัญหาเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
คอย ณ บ้านทุ่งบก
พิธีรับรางวัลครูดีศรีจันทบูร 16 มกราคม 2562
ตามรอบพ่อ อยู่อย่างพอเพียง
การดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารอย่างเหมาะสม
The Nephilim Giants & Titan-sized Kings and Queens.
การแก้ไขชื่อโรงเรียน(สำหรับแอดมินเขต)
การดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารอย่างเหมาะสม
การแก้ไข Username และ Password แอดมินโรงเรียน
การส่งกลับเพื่อแก้ไขข้อมูล
การทำข้อมูลภาวะโภชนาการ (แอดมินโรงเรียน)
การแก้ไขรูปประจำตัวผ่านกล้อง Webcam
มนุษย์ยักษ์
ลดความอ้วนในเด็กไทยด้วยนวัตกรรมการออกกำลังกาย
สกู้ปโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)
โครงการอาหารกลางวันอุบลราชธานี
สกู้ปโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคลองสาร สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
0843020173
0843020173

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านวังอ้อ
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนบ้านอุ่มจาน
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1


Powered By www.thaieducation.net