สภาพการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
(สพป.ชัยภูมิ เขต 3)

ภาพความสำเร็จของโครงการ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
โรงเรียนได้ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ ภาชนะสำหรับเก็บน้ำดื่ม พัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดตามงบประมาณที่ีได้รับจัดสรร
นักเรียนได้ดื่มน้ำสะอาดและไม่ต้องซื้อน้ำดื่มอีก
นักเรียน คณะครูและบุคลากรได้ดื่มน้ำสะอาด ปราศจากสิ่งเจือปน และมีปริมาณเพียงพอ
มีน้ำดื่มสะอาด ปลอดภัย
นักเรียนได้ดื่มน้ำที่สะอาดและถูกสุขลักษณะและมีอุปกรณ์ที่เพียงพอในการทำน้ำดื่ม
ไม่ได้รับงบประมาณ
1.นักเรียนมีนำ้ดื่มสะอาดดื่ม มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ภาวะทุพโภชนาการลดลง มีความรู้ ประสบการณ์ สุขนิสัยที่ดีในการดื่มนำ้ การประหยัดนำ้ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 2.โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
เด็กได้ดื่มน้ำที่ถูกสุขลักษณะ
เป็นไปตามหลัเกณฑ์ที่กำหนด
นักเรียนมีน้ำสะอาดไว้สำหรับบริโภค
เด็กมีนำ้ดื่มสะอาดไว้ดื่ม
นักเรียนได้ดื่มน้ำที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ และเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน
โรงเรียนมีน้ำดื่มที่สะอาดจากเครื่องกรองน้ำและปลอดภัยอย่างเพียงพอต่อการบริโภคของนักเรียน
ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ไม่มี
ไม่สำเร็จ
มีความสะอาดดี
นักเรียนได้ดื่มนำ้ที่สะอาดและเย็น
นักเรียนมีน้ำดื่มสะอาด
นักเรียนได้ดื่มน้ำสะอาด
ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุน
ขาดงบประมาณ
ไม่มีปัญหา
ไม่มี
การเปลีี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำมีราคาแพง
ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ยังขาดตู้กระจายน้ำดืมที่เพียงพอ ทดแทนด้วยการใช้กระติกใส่น้ำตั้งไว้
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ขาดน้ำในฤดูแล้ง
ไม่มี
ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุน
ควรมีการสนับสนุนงบประมาณ
ไม่มีข้อเสนอแนะ
ไม่มี
เนื่องจากสถานศึกษายังไม่ได้รับจัดสรรงบในโครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน จึงมีความต้องการที่จะขอรับจัดสรรงบประมาณในปีต่อไป
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ควรมีถังเพิ่มสำหรับกักเก็บน้ำ
ไม่มี
ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุน