สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน
ปีงบประมาณ 2560 สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ทำแบบสำรวจ  50
1.โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณจากโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน (ข้อมูลที่โรงเรียนรายงานมา)

กิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ
 1.1 ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว 413,030
 1.2 ปรับปรุงสถานที่ประกอบอาหาร(โรงครัว,โรงอาหาร) 690,550
 1.3 ปรับปรุงที่นั่งรับประทานอาหาร (โต๊ะ เก้าอี้) 516,020
 รวมงบประมาณที่ได้รับ 1,619,600

2. สถานประกอบการระบบสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ไม่มี 5 10.00
 มี ลักษณะของสถานที่ประกอบการ 45 90.00

3. สถานที่ประกอบอาหาร แยกเป็นสัดส่วนเฉพาะ เช่น มีโรงครัว โรงอาหารที่มีห้องครัว

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ไม่มี 2 4.00
 มี ลักษณะของสถานที่ประกอบการ 48 96.00

4. สถานที่รับประทานอาหาร แยกเป็นสัดส่วน เช่น มีโรงอาหาร มีอาคารที่ใช้เป็นโรงอาหาร

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ไม่มี 1 2.00
 มี ลักษณะของสถานที่ประกอบการ 49 98.00

5. ความสะอาด ปลอดภัย เพียงพอ เหมาะสมของสถานที่ประกอบอาหารโครงการอาหารกลางวัน

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ดี 36 72.00
 พอใช้ 12 24.00
 ต้องปรับปรุง 2 4.00

6. ความสะอาด ปลอดภัย เพียงพอ เหมาะสมของสถานที่รับประทานอาหารกลางวัน

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ50
 ดี 38 76.00
 พอใช้ 10 20.00
 ต้องปรับปรุง 2 4.00

7. ความสะอาด ปลอดภัย เพียงพอ เหมาะสมของวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาหารกลางวัน

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ดี 40 80.00
 พอใช้ 9 18.00
 ต้องปรับปรุง 1 2.00

8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน 

ภาพความสำเร็จของโครงการ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ (Click เพื่อเปิดอ่าน)