สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
ปีงบประมาณ 2560 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

ทำแบบสำรวจ  22
1.โครงการที่โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(แสดงรายการ) เป็นจำนวนเงินประมาณ 1,631,400 บาท (ข้อมูลที่โรงเรียนรายงานมา)

2. การนำผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ไปใช้ใน โครงการอาหารกลางวัน

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ไม่เพียงพอ 4 18.18
 เพียงพอบางฤดูกาล 19 86.36
 เพียงพอตลอดปี 5 22.73
 มีการนำผลผลิตมาแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการนักเรียน 14 63.64
 อื่นๆ 0

3. รูปแบบการนำผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน เข้าสู่โครงการอาหารกลางวัน

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ผ่านระบบสหกรณ์โรงเรียน 7 31.82
 อื่นๆ 15 68.18

4.มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ไม่มี 0 0.00
 มี 22 100.00
 มี เป็นปัจจุบัน 20 90.91
 มี ไม่เป็นปัจจุบัน 2 9.09

5.การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียน ในโรงเรียนให้ บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ 22
 ไม่มี 0 0.00
 มี 22 100.00
 มี รายงานทุกสัปดาห์ 4 18.18
 มี รายงานภาคเรียนละครั้ง 17 77.27
 มี รายงานปีละครั้ง 1 4.55
 อื่น ๆ 0 0.00

6.การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนใน โรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ไม่มี 2 9.09
 มี 20 90.91
 มี การนิเทศสม่ำเสมอ 19 95.00
 มี การนิเทศนานๆ ครั้ง 0 0.00
 อื่น ๆ 1 5.00

7.สภาพการดำเนินงานตามโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

ภาพความสำเร็จของโครงการ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ (Click เพื่อเปิดอ่าน)