สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
ปีงบประมาณ 2560 สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ทำแบบสำรวจ  40
1.โครงการที่โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(แสดงรายการ) เป็นจำนวนเงินประมาณ 2,177,050 บาท (ข้อมูลที่โรงเรียนรายงานมา)

2. การนำผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ไปใช้ใน โครงการอาหารกลางวัน

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ไม่เพียงพอ 6 15.00
 เพียงพอบางฤดูกาล 22 55.00
 เพียงพอตลอดปี 6 15.00
 มีการนำผลผลิตมาแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการนักเรียน 14 35.00
 อื่นๆ 9 22.50

3. รูปแบบการนำผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน เข้าสู่โครงการอาหารกลางวัน

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ผ่านระบบสหกรณ์โรงเรียน 10 25.00
 อื่นๆ 30 75.00

4.มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ไม่มี 13 32.50
 มี 27 67.50
 มี เป็นปัจจุบัน 29 96.67
 มี ไม่เป็นปัจจุบัน 1 3.33

5.การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียน ในโรงเรียนให้ บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ 40
 ไม่มี 7 17.50
 มี 30 75.00
 มี รายงานทุกสัปดาห์ 7 22.58
 มี รายงานภาคเรียนละครั้ง 18 58.06
 มี รายงานปีละครั้ง 6 19.35
 อื่น ๆ 3 7.50

6.การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนใน โรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ไม่มี 10 25.00
 มี 30 75.00
 มี การนิเทศสม่ำเสมอ 18 51.43
 มี การนิเทศนานๆ ครั้ง 11 31.43
 อื่น ๆ 6 17.14

7.สภาพการดำเนินงานตามโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

ภาพความสำเร็จของโครงการ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ (Click เพื่อเปิดอ่าน)