สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
ปีงบประมาณ 2560 สพป.เพชรบุรี เขต 1

ทำแบบสำรวจ  21
1.โครงการที่โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(แสดงรายการ) เป็นจำนวนเงินประมาณ 222,267 บาท (ข้อมูลที่โรงเรียนรายงานมา)

2. การนำผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ไปใช้ใน โครงการอาหารกลางวัน

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ไม่เพียงพอ 5 23.81
 เพียงพอบางฤดูกาล 4 19.05
 เพียงพอตลอดปี 2 9.52
 มีการนำผลผลิตมาแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการนักเรียน 3 14.29
 อื่นๆ 5 23.81

3. รูปแบบการนำผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน เข้าสู่โครงการอาหารกลางวัน

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ผ่านระบบสหกรณ์โรงเรียน 3 14.29
 อื่นๆ 18 85.71

4.มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ไม่มี 10 47.62
 มี 11 52.38
 มี เป็นปัจจุบัน 18 90.00
 มี ไม่เป็นปัจจุบัน 2 10.00

5.การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียน ในโรงเรียนให้ บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ 21
 ไม่มี 5 23.81
 มี 14 66.67
 มี รายงานทุกสัปดาห์ 1 5.00
 มี รายงานภาคเรียนละครั้ง 17 85.00
 มี รายงานปีละครั้ง 2 10.00
 อื่น ๆ 2 9.52

6.การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนใน โรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ไม่มี 8 38.10
 มี 13 61.90
 มี การนิเทศสม่ำเสมอ 19 95.00
 มี การนิเทศนานๆ ครั้ง 1 5.00
 อื่น ๆ 0 0.00

7.สภาพการดำเนินงานตามโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

ภาพความสำเร็จของโครงการ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ (Click เพื่อเปิดอ่าน)