สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
ปีงบประมาณ 2560 สพป.พิษณุโลก เขต 3

ทำแบบสำรวจ  39
1.โครงการที่โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(แสดงรายการ) เป็นจำนวนเงินประมาณ 1,739,019 บาท (ข้อมูลที่โรงเรียนรายงานมา)

2. การนำผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ไปใช้ใน โครงการอาหารกลางวัน

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ไม่เพียงพอ 11 28.21
 เพียงพอบางฤดูกาล 16 41.03
 เพียงพอตลอดปี 4 10.26
 มีการนำผลผลิตมาแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการนักเรียน 15 38.46
 อื่นๆ 7 17.95

3. รูปแบบการนำผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน เข้าสู่โครงการอาหารกลางวัน

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ผ่านระบบสหกรณ์โรงเรียน 17 43.59
 อื่นๆ 22 56.41

4.มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ไม่มี 12 30.77
 มี 27 69.23
 มี เป็นปัจจุบัน 26 92.86
 มี ไม่เป็นปัจจุบัน 2 7.14

5.การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียน ในโรงเรียนให้ บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ 39
 ไม่มี 5 12.82
 มี 34 87.18
 มี รายงานทุกสัปดาห์ 3 8.82
 มี รายงานภาคเรียนละครั้ง 24 70.59
 มี รายงานปีละครั้ง 7 20.59
 อื่น ๆ 0 0.00

6.การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนใน โรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ไม่มี 7 17.95
 มี 32 82.05
 มี การนิเทศสม่ำเสมอ 21 60.00
 มี การนิเทศนานๆ ครั้ง 11 31.43
 อื่น ๆ 3 8.57

7.สภาพการดำเนินงานตามโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

ภาพความสำเร็จของโครงการ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ (Click เพื่อเปิดอ่าน)