สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
ปีงบประมาณ 2560 สพป.พิษณุโลก เขต 1

ทำแบบสำรวจ  7
1.โครงการที่โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(แสดงรายการ) เป็นจำนวนเงินประมาณ 544,300 บาท (ข้อมูลที่โรงเรียนรายงานมา)

2. การนำผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ไปใช้ใน โครงการอาหารกลางวัน

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ไม่เพียงพอ 1 14.29
 เพียงพอบางฤดูกาล 4 57.14
 เพียงพอตลอดปี 2 28.57
 มีการนำผลผลิตมาแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการนักเรียน 4 57.14
 อื่นๆ 0

3. รูปแบบการนำผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน เข้าสู่โครงการอาหารกลางวัน

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ผ่านระบบสหกรณ์โรงเรียน 4 57.14
 อื่นๆ 3 42.86

4.มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ไม่มี 0 0.00
 มี 7 100.00
 มี เป็นปัจจุบัน 6 85.71
 มี ไม่เป็นปัจจุบัน 1 14.29

5.การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียน ในโรงเรียนให้ บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ 7
 ไม่มี 0 0.00
 มี 7 100.00
 มี รายงานทุกสัปดาห์ 2 28.57
 มี รายงานภาคเรียนละครั้ง 5 71.43
 มี รายงานปีละครั้ง 0 0.00
 อื่น ๆ 0 0.00

6.การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนใน โรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ไม่มี 2 28.57
 มี 5 71.43
 มี การนิเทศสม่ำเสมอ 6 85.71
 มี การนิเทศนานๆ ครั้ง 1 14.29
 อื่น ๆ 0 0.00

7.สภาพการดำเนินงานตามโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

ภาพความสำเร็จของโครงการ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ (Click เพื่อเปิดอ่าน)