สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
ปีงบประมาณ 2560 สพป.สุโขทัย เขต 2

ทำแบบสำรวจ  14
1.โครงการที่โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(แสดงรายการ) เป็นจำนวนเงินประมาณ 1,138,065 บาท (ข้อมูลที่โรงเรียนรายงานมา)

2. การนำผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ไปใช้ใน โครงการอาหารกลางวัน

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ไม่เพียงพอ 3 21.43
 เพียงพอบางฤดูกาล 9 64.29
 เพียงพอตลอดปี 1 7.14
 มีการนำผลผลิตมาแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการนักเรียน 7 50.00
 อื่นๆ 2 14.29

3. รูปแบบการนำผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน เข้าสู่โครงการอาหารกลางวัน

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ผ่านระบบสหกรณ์โรงเรียน 7 50.00
 อื่นๆ 7 50.00

4.มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ไม่มี 1 7.14
 มี 13 92.86
 มี เป็นปัจจุบัน 14 100.00
 มี ไม่เป็นปัจจุบัน 0 0.00

5.การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียน ในโรงเรียนให้ บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ 14
 ไม่มี 0 0.00
 มี 14 100.00
 มี รายงานทุกสัปดาห์ 0 0.00
 มี รายงานภาคเรียนละครั้ง 14 100.00
 มี รายงานปีละครั้ง 0 0.00
 อื่น ๆ 0 0.00

6.การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนใน โรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ไม่มี 0 0.00
 มี 14 100.00
 มี การนิเทศสม่ำเสมอ 11 78.57
 มี การนิเทศนานๆ ครั้ง 2 14.29
 อื่น ๆ 1 7.14

7.สภาพการดำเนินงานตามโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

ภาพความสำเร็จของโครงการ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ (Click เพื่อเปิดอ่าน)