สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
ปีงบประมาณ 2560 สพป.สุโขทัย เขต 1

ทำแบบสำรวจ  17
1.โครงการที่โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(แสดงรายการ) เป็นจำนวนเงินประมาณ 833,869 บาท (ข้อมูลที่โรงเรียนรายงานมา)

2. การนำผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ไปใช้ใน โครงการอาหารกลางวัน

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ไม่เพียงพอ 5 29.41
 เพียงพอบางฤดูกาล 11 64.71
 เพียงพอตลอดปี 0
 มีการนำผลผลิตมาแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการนักเรียน 7 41.18
 อื่นๆ 2 11.76

3. รูปแบบการนำผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน เข้าสู่โครงการอาหารกลางวัน

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ผ่านระบบสหกรณ์โรงเรียน 7 41.18
 อื่นๆ 10 58.82

4.มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ไม่มี 5 29.41
 มี 12 70.59
 มี เป็นปัจจุบัน 15 100.00
 มี ไม่เป็นปัจจุบัน 0 0.00

5.การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียน ในโรงเรียนให้ บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ 17
 ไม่มี 2 11.76
 มี 15 88.24
 มี รายงานทุกสัปดาห์ 2 12.50
 มี รายงานภาคเรียนละครั้ง 12 75.00
 มี รายงานปีละครั้ง 2 12.50
 อื่น ๆ 0 0.00

6.การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนใน โรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ไม่มี 2 11.76
 มี 15 88.24
 มี การนิเทศสม่ำเสมอ 12 75.00
 มี การนิเทศนานๆ ครั้ง 2 12.50
 อื่น ๆ 2 12.50

7.สภาพการดำเนินงานตามโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

ภาพความสำเร็จของโครงการ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ (Click เพื่อเปิดอ่าน)