สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
ปีงบประมาณ 2560 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

ทำแบบสำรวจ  12
1.โครงการที่โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(แสดงรายการ) เป็นจำนวนเงินประมาณ 765,270 บาท (ข้อมูลที่โรงเรียนรายงานมา)

2. การนำผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ไปใช้ใน โครงการอาหารกลางวัน

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ไม่เพียงพอ 3 25.00
 เพียงพอบางฤดูกาล 9 75.00
 เพียงพอตลอดปี 0
 มีการนำผลผลิตมาแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการนักเรียน 4 33.33
 อื่นๆ 1 8.33

3. รูปแบบการนำผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน เข้าสู่โครงการอาหารกลางวัน

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ผ่านระบบสหกรณ์โรงเรียน 5 41.67
 อื่นๆ 7 58.33

4.มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ไม่มี 1 8.33
 มี 11 91.67
 มี เป็นปัจจุบัน 10 90.91
 มี ไม่เป็นปัจจุบัน 1 9.09

5.การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียน ในโรงเรียนให้ บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ 12
 ไม่มี 0 0.00
 มี 11 91.67
 มี รายงานทุกสัปดาห์ 0 0.00
 มี รายงานภาคเรียนละครั้ง 8 80.00
 มี รายงานปีละครั้ง 2 20.00
 อื่น ๆ 1 8.33

6.การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนใน โรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ไม่มี 2 16.67
 มี 10 83.33
 มี การนิเทศสม่ำเสมอ 5 45.45
 มี การนิเทศนานๆ ครั้ง 6 54.55
 อื่น ๆ 0 0.00

7.สภาพการดำเนินงานตามโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

ภาพความสำเร็จของโครงการ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ (Click เพื่อเปิดอ่าน)