สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
ปีงบประมาณ 2560 สพป.ลำพูน เขต 2

ทำแบบสำรวจ  24
1.โครงการที่โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(แสดงรายการ) เป็นจำนวนเงินประมาณ 950,585 บาท (ข้อมูลที่โรงเรียนรายงานมา)

2. การนำผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ไปใช้ใน โครงการอาหารกลางวัน

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ไม่เพียงพอ 10 41.67
 เพียงพอบางฤดูกาล 9 37.50
 เพียงพอตลอดปี 1 4.17
 มีการนำผลผลิตมาแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการนักเรียน 9 37.50
 อื่นๆ 3 12.50

3. รูปแบบการนำผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน เข้าสู่โครงการอาหารกลางวัน

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ผ่านระบบสหกรณ์โรงเรียน 10 41.67
 อื่นๆ 14 58.33

4.มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ไม่มี 5 20.83
 มี 19 79.17
 มี เป็นปัจจุบัน 20 90.91
 มี ไม่เป็นปัจจุบัน 2 9.09

5.การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียน ในโรงเรียนให้ บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ 24
 ไม่มี 2 8.33
 มี 21 87.50
 มี รายงานทุกสัปดาห์ 4 17.39
 มี รายงานภาคเรียนละครั้ง 16 69.57
 มี รายงานปีละครั้ง 3 13.04
 อื่น ๆ 1 4.17

6.การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนใน โรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ไม่มี 4 16.67
 มี 20 83.33
 มี การนิเทศสม่ำเสมอ 19 82.61
 มี การนิเทศนานๆ ครั้ง 2 8.70
 อื่น ๆ 2 8.70

7.สภาพการดำเนินงานตามโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

ภาพความสำเร็จของโครงการ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ (Click เพื่อเปิดอ่าน)