สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
ปีงบประมาณ 2560 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ทำแบบสำรวจ  68
1.โครงการที่โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(แสดงรายการ) เป็นจำนวนเงินประมาณ 3,039,495 บาท (ข้อมูลที่โรงเรียนรายงานมา)

2. การนำผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ไปใช้ใน โครงการอาหารกลางวัน

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ไม่เพียงพอ 18 26.47
 เพียงพอบางฤดูกาล 50 73.53
 เพียงพอตลอดปี 11 16.18
 มีการนำผลผลิตมาแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการนักเรียน 31 45.59
 อื่นๆ 5 7.35

3. รูปแบบการนำผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน เข้าสู่โครงการอาหารกลางวัน

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ผ่านระบบสหกรณ์โรงเรียน 24 35.29
 อื่นๆ 44 64.71

4.มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ไม่มี 8 11.76
 มี 60 88.24
 มี เป็นปัจจุบัน 56 91.80
 มี ไม่เป็นปัจจุบัน 5 8.20

5.การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียน ในโรงเรียนให้ บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ 68
 ไม่มี 4 5.88
 มี 61 89.71
 มี รายงานทุกสัปดาห์ 6 9.68
 มี รายงานภาคเรียนละครั้ง 42 67.74
 มี รายงานปีละครั้ง 14 22.58
 อื่น ๆ 3 4.41

6.การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนใน โรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ไม่มี 5 7.35
 มี 63 92.65
 มี การนิเทศสม่ำเสมอ 48 76.19
 มี การนิเทศนานๆ ครั้ง 7 11.11
 อื่น ๆ 8 12.70

7.สภาพการดำเนินงานตามโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

ภาพความสำเร็จของโครงการ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ (Click เพื่อเปิดอ่าน)