สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(สพป.ลำพูน เขต 2)

ภาพความสำเร็จของโครงการ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
นักเรียนได้รับประมานอาหารครบ 5 หมู่ นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์
มีความสำเร็จ ทุกคนร่วมกันโดยแบ่งเวรดูแล
นักเรียนได้ลงมือปฎิบัติกิจกรรมปลูกผักสวนครัว มีพืชผักที่สด ปลอดสารพิษรับประทาน
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติเองและได้นำผลผลืตที่ได้มาผลิตเป็นอาหารกลางวัน เช้นพืช ผัก ปลา และไข่ไก่
ไม่เคยได้รับการจัดสรร
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม เช่นปลูกผัก ต่างๆ ทำให้เกิดการเรียนรู้ ก่อให้เกิดรายได้โรงเรียนสามารถนำเอาผลผลิตมาขายให้กับโครงการอาหารกลางวันได้
โรงเรียนได้ดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน นักเรียนได้รับอาหารกลางวันจากโครงการ
นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืนได้รับประทานอาหารที่ปลอดสารพิษ และปลอดภัยต่อร่างกาย
สามารถนำผลผลิตที่ได้จากโครงการมาประกอบอาหารเพิ่มคุณค่าโปรตีนให้นักเรียน และยังสามารถจำหน่ายผลผลิตได้อีกดด้วย
นักเรียนมีอาหารรับประทานที่เพียงพอ
การดำเนินกิจกรรมมีความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ดี
ทำให้นักเรียนได้รับสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ และยังได้รับประทานผลผลิตที่ปลอดสารพิษ
นักเรียนได้ฝึกทักษะอาชีพ เช่น การปลูกผัก เพื่อได้นำผลผลิตไปส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียน
นักเรียนได้รับประทานผักที่สด สะอาดและปลอดภัย
นักเรียนได้รับอาหารที่ครบถ้วนถูกหลักโภชนาการและได้เรียนรู้บูรณาการ
ช่วยเสริมด้านวัตถุดิบในการปรุงอาหาร และเป็นการฝึกงานอาชีพเบื้องต้นให้แก่นักเรียน
นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์
มีการส่งเสริมให้นักเรียนนำไปจำหน่ายในหมู่บ้าน และทำเป็นอาหารได้
โรงเรียนมีโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนอย่างเหมาะสมตามฤดูกาล
บางครั้งผักไมเพียงพอต่อการผลิตอาหารกลางวัน
ไม่เคยได้รับการจัดสรร
สภาพดิน ไม่มีความอุดมสมบูรณ์ ขาดแคลนเมล็ดพันธุผักที่จะนำมาปลูก ครูขาดความรู้ ความชำนาญในด้านเกษตร
งบประมาณน้อย
ไม่มี
ไม่มี
รรไม่มีงปม.สนับสนุน
ครูและบุคลากรมีจำนวนน้อย ทำให้การดูแลโครงการไม่ทั่วถึง
_
การเลี้ยงไก่ สิ้นเปลืองอาหารระยะยาว ขจึงจต้องมีการเปลี่ยนแปลงการทำเกษตรเป็นปลูกผัก
ผลผลิตยังไม่เพียงพอ
ให้นักเรียนปลูกผักเพิ่ม โดยการให้ปลูกผักหมุนเวียนกันไป
ไม่เคยได้รับการจัดสรร
จัดหาผู้รู้ หรือครูที่จบด้านนี้มาโดยตรง
เป็นโครงการที่ดีควรมีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ควรจัดสรรงบประมาณโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
_
ขอวิทยากรมาช่วยสอน