สภาพการดำเนินงานตามโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
(สพป.พิษณุโลก เขต 1)

ภาพความสำเร็จของโครงการ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
นักเรียนได้ดื่มนมทุกวันและทุกคน
นักเรียนได้ดื่มนมทุกคนตั้งแต่ อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6นักเรียน มีพัฒนาการสมส่วนเกือบทุกคน
นักเรียนทุกคนได้รับการดื่มนมครบทุกวันเรียน
นักเรียนได้รับนมดื่มทุกคน ทั้งเวลาเปิดเรียนและปิดภาคเรียน ตามจำนววันที่ได้รับมอบ
1.นักเรียนทุกคนได้รับอาหารเสริม (นม) ทุกวัน 2.นักเรียนร้อยละ 90 มีน้ำหนัก-ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายเป็นไปตามเกณฑ์ 3.เป็นการแก้ปัญหานักเรียนขาดแคลนอาหารเสริม (นม) ได้ร้อยละ 100
เด็กได้ดื่มนมทุกวันตามหลักโภชนาการ
นักเรียนทุกคนดื่มนมทุกคน มีรูปแบบการดื่ม แยกถุงนมและหลอดนม
- มีการจัดส่งนมตรงเวลา นมมีคุณภาพไม่มีปัญหาบูดเน่า - ในช่วงปิดภาคเรียนจะส่งเป็นนมกล่องยู เอช ที ตามจำนวนนักเรียนและวัน ถูกต้อง ทันเวลา
- นักเรียนทุกคนได้ดื่มนมที่ดีมีคุณภาพ
ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันวันเปิดภาคเรียนแรก ครบจำนวน มีการเก็บรักษาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมอย่างถูกต้อง และมีหลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
นักเรียนได้รับอาหารเสริม(นม)ทุกคน ตั้งแต่อนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6
นักเรียนมีอาหารเสริม(นม)ได้ดื่มุกคนทุกวันทำการ
นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับอาหารเสริม (นม) ตามที่ได้รับจัดสรรครบถ้วนถูกต้อง นักเรียนร้อยละ 98 มีสุขภาวและอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและเจริญเติมโตตามช่วงวัย
นักเรียนได้รับอาหารเสริม(นม)โรงเรียนตามที่ได้รับจัดสรรเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน
นักเรียนได้รับประทานนมทุกวันครบทุกคน
นักเรียนทุกคนได้รับอาหารเสริม(นม)ครบทุกคน
เป็นโครงการที่ดี เป็นประโยชน์กับเด็กนักเรียนอย่างแท้จริง
ได้รับอาหารเสริม(นม)ครบตามจำนวน
นักเรียนได้คื่มนมครบทุกคนและทุกวันตั้งแต่ระดับก่อนประถมจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นักเรียนมีอัตราความสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
นักเรียนได้รับอาหารเสริม(นม)ครบทุกคนเพื่อเสริมสร้างสารอาหารเพิ่มเติมอาหารหลัก
นักเรียนทุกคนได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบทุกคน และมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเติบโตสมวัย
ดี
นักเรียนทุกคนได้ดื่มนมโรงเรียนที่มีคุณภาพทุกวัน
นักเรียนทุกชั้นทุกคนได้รับอาหารเสริมนมครบถ้วนทุกคน ตามจำนวนนักเรียน และจำนวนวัน
เด็กนักเรียนได้ดื่มนมทุกวัน
นักเรียนได้ดื่มนมทุกคน ทุกวัน
นักเรียนทุกคนได้รับนมครบ
ได้รับอาหารเสริม(นม)ตรงเวลาทันวันเปิดภาเรียนวันแรก และครบตามจำนวนนักเรียน ไม่มีรอยฉีกขาดหรือรั่วซึม
นักเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันวันเปิดภาคเรียนแรก นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
นักเรียนได้รับประทานนมครบทุกวันทุกคน
นักเรียนได้รับอาหารเสริม(นม)ครบถ้วน ร้อยละ 100
นักเรียนได้ดื่มนมครบทุกคน
นักเรียนได้รับนมเพียงพอ ผู้ขายส่งทันเวลาและสามารถตรวจสอบคุณภาพแจ้งผลการตรวจสอบกับผู้ขายได้โดยตรง
นักเรียนได้รับอาหารเสริม(นม)ครบทุกคน
เด็กได้ดื่มนมตามจำนวนวันครบถ้วน
นักเรียนทุกคนได้รับอาหารเสริมนมครบถ้วนและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
นักเรียนมีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์
นักเรียนดื่มนมครบ100%
นักเรียนได้รับอาหารเสริมนมครบทุกคนและทุกวัน
นักเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
นักเรียนทุกคนได้อาหารเสริม (นม) ครบทุกคน
นักเรียนโรงเรียนวัดหนองพะยอมตั้งแต่ชั้นอนุบาล2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ได้รับการดื่มนมทุกคนทำให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีนำ้หนักและส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง มีน้ำนักส่วนสูงตามเกณฑ์
โรงเรียนบ้านหนองแขมจัดทำโครงการอาหารเสริมนมเป็นโครงการต่อเนื่อง โดยมีขั้นตอน คือ ประชุมวางแผนแต่งตั้งคณะกรรมการ ครูจัดทำแบบบันทึกการดื่มนม แบบบันทึกน้ำหนักและส่วนสูง ครูคอยดูแล ติดตาม ตรวจสอบ การดื่มนมของนักเรียน ประเมินผลการดื่มนม
ได้ครบทุกคนทุกวัน
ได้รับนมครบทุกวันทุกคน
นักเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ครบทุกคนและมีทุพโภชนาการที่ดี
นักเรียนได้ดื่มนมทุกวันคุณภาพการเก็บรักษานมในแต่ละวันได้คุณภาพที่ดีก่อนที่นักเรียนดื่ม
_
นักเรียนมีสุขภาพร่างกายเจริญเติบโตตามวัยแข็งแรงสมบูรณ์
นักเรียนได้ดื่มนมทุกวันและทุกคน ทำให้นักเรียนมีร่างกายแข็งแรงและสมบูรณ์
นักเรียนได้ดื่มนมโรงเรียนครบทุกคน
นักเรียนทุกคนได้รับอาหารเสริมนมที่มีคุณภาพตามที่ได้รับจัดสรร ร้อยละ 100
นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง ได้รับประทานอาหารเสริม(นม)ทุกคนทุกวัน
นักเรียนได้ดื่มนมพาสเจอไรเเช่เย็นในเวลาบ่ายของวันเปิดเรียนทุกวัน และรับนม UHT ไปดื่มที่บ้านในวันปิดเทอม
นักเรียนทุกคนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรงและมีน้ำหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
นักเรียนทุกคนได่รับนมครบทุกคนทุกวัน
นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรงและมีน้ำหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข นักเรียนมีทัศนะคติที่ดีในการดื่มนมว่าเป็นอาหารเสริมในการพัฒนาร่างกายและสติปัญญา
นักเรียนมีภาวะโภชนาการสมบูรณ์ แข็งแรงค่ะ
นักเรียนได้รับประโยชน์จากนมครบถ้วน
นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์
นักเรียนได้ดื่มนมครบทุกคน
ได้รับการจัดสรรอาหารเสริมนมจากเทศบาลบางระกำทันวันเปิดภาคเรียน
นักเรียนได้ดื่มนมครบทุกคน ทุกวัน
นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตราฐาน
เดิมปีที่ผ่านมา ผู้ส่งนมมาที่ รร. ไม่มาส่งทุกวัน แต่ใช้วิธีส่งวันจันทร์ พุธ ศุกร์ โดยทางผู้ส่งแจ้งกับทางรร.ว่า ผู้ผลิตนมผลิตไม่ทัน และ รร.มีนร.น้อย จึงมาส่งทบ 2 วัน ทำให้นมอาจเสียได้ เพราะต้องเก็บ 2 วัน
ไม่มี
ไม่มี
โรงเรียนต้องจัดทำเอกสารโครงการ รายงานข้อมูล ต่อองค์การปกครองเพิ่มงาน จำนวนเด็กคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการนับวันเมื่อนักเรียนย้ายโรงเรียนระหว่างภาคเรียน
- น้ำแข็งที่แช่นมบางวันมีน้อยอาจทำให้นมขาดคุณภาพ
ไม่มี
-ไม่มี-
ไม่มี
พบปัญหานมบูด เสียบ้าง แต่ก็ได้แจ้งให้กับทางหน่วยงานที่จัดสรรให้โรงเรียนทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป
ไม่มี
ส่งไม่ทันเปิดเทอมวันแรก
ไม่พบปัญหา
น้ำแข็งที่ใช้แช่นมน้อยเกินไป
ไม่มี
ไม่มี
ขาดการบันทึกการแจกจ่ายนมรายวันแก่เด็ก
บางครั้งน้ำแข็งใส่ไว้น้อยทำให้นมบูดได้ง่าย
นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ชอบดื่มนมจืด
ไม่มี
มีการส่งล่าช้าและส่งไม่ครบกับจำนวนนักเรียนในบางวัน
ไม่มี
_
ไม่มี
ไม่มี
มีนมบางถุงขาดทำให้เน่าเสีย เหม็นถึงนมถุงอื่นๆ
ไม่มี
ไม่มี
การขนส่งนมช้า และมีการเสียหาย
ไม่มี
ได้ประสานกับอบต. และทาง อบต.ได้รีบดำเนินการแก้ไขให้อย่างรวดเร็วเรียบร้อยแล้ว (เนื่องจาก อบต.ไม่ทราบมาก่อนว่า ผู้ส่งนมมาส่งวันเว้นวัน ส่วนทางโรงเรียนคิดว่าเป็นระเบียบที่ต้องมาส่งวันเว้นวัน) แต่ขณะนี้ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
ไม่มี
นักเรียนย้ายเข้า ย้ายออก ควรมีแนวทางการปรับเกลี่ย
ไม่มี
-ไม่มี-
ไม่มี
ต้องการให้รัฐบาลดูแล ควบคุมการผลิดนมโรงเรียน ถ้าเป็นไปได้อยากให้ทางรัฐบาลจัดสรรเป็นนมจิตรลดาให้กับเด็กโดยไม่ต้องผ่านผู้ผลิตรายอื่น
ไม่มี
ไม่มี
ควรจัดสรรงบประมาณให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วย
เพิ่มปริมาณน้ำแข็งที่ใช้แช่นมให้เพียงพอต่อจำนวนของนม
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ควรใส่น้ำแข็งให้เพียงพอกับนมเพื่อป้องกันนมบูด
ครูอธิบายถึงประโยชน์ของนม พรอมยกตัวอย่างประกอบ
ไม่มี
ไม่มี
_
ไม่มี
ไม่มี
ควรใช้กระติกใส่นมพาสเจอไรใหญ่กว่านี้เพื่อใส่น้ำแข็งได้มากๆ
ไม่มี
ไม่มี
มาส่งให้ตรงกับวันเปิดภาคเรียน
ไม่มี