สรุป
รายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา (20 บาท/คน/วัน) ปีงบประมาณ 2563
(สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3)

จำนวนโรงเรียน  199
ทำแบบสำรวจ  214

4.1 ความทันเวลาของการได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินโครงการอาหารกลางวันให้ทันในวันเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียน หรือ ปีการศึกษา
 ทันเวลา 126
 ไม่ทันเวลา 84

4.2 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบต/เทศบาล
 ได้รับการสนับสนุน 206
 ไม่ได้รับการสนับสนุน 8

4.3 งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ครบตามจำนวนนักเรียน 203
 ไม่ครบตามจำนวนนักเรียน 10

4.4 งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันตลอดปีการศึกษา
 เพียงพอ 198
 ไม่เพียงพอ 15

4.5 หน่วยงานอื่นที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน
 มีหน่วยงานอื่นสนับสนุน 207
 ไม่มีหน่วยงานอื่นสนับสนุน 6

4.6 เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
 มีเงินคงเหลือ 26
 ไม่มีเงินคงเหลือ 187

4.7 โรงเรียนมีการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน
 ต่อเนื่อง 213
 ไม่ต่อเนื่อง 0
โดยจัดอาหารกลางวันให้นักเรียน(แยกตามกลุ่ม)
 นักเรียนทุกคน 204
 นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ 1
นักเรียนขาดแคลน 0
อื่น ๆ 8

4.8 รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
 ซื้อวัตถุดิบและโรงเรียนจัดเวรทำอาหารเอง 39
 ซื้อวัตถุดิบและจ้างแม่ครัวประกอบอาหาร 119
จ้างเหมา 51
อื่น ๆ 4

4.9 โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
 มี 194
 ไม่มี 18

4.10 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการอาหารกลางวัน
 เพียงพอ 195
 ไม่เพียงพอ 18

4.11 โรงเรียนมีกรอบ / นโยบาย / แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
 มี 18
 ไม่มี 3

4.12 มีการจัดการเมนูอาหารกลางวันที่หลากหลาย อย่างน้อยล่วงหน้า 1 สัปดาห์
 มี 188
 ไม่มี 21
รูปแบบการจัดเมนู

 เลือกรายการอาหารจากหน้าจอโปรแกรม Thai School Lunch 44
 จัดรายการอาหาร อาหารของโรงเรียนเอง 148

4.13 มีการจัดทำบัญชีรับ - จ่าย เงินโครงการอาหารกลางวัน
 มี 209
 ไม่มี 2

4.14 การรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียน
 มี 202
 ไม่มี 6
อื่น ๆ 3

4.15 การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 มี 211
 ไม่มี 2

 

Powered by www.thaieducation.net