สรุป
รายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา (20 บาท/คน/วัน) ปีงบประมาณ 2562
(สพป.ชัยภูมิ เขต 3)

จำนวนโรงเรียน  191
ทำแบบสำรวจ  179

4.1 ความทันเวลาของการได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินโครงการอาหารกลางวันให้ทันในวันเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียน หรือ ปีการศึกษา
 ทันเวลา 98
 ไม่ทันเวลา 80

4.2 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบต/เทศบาล
 ได้รับการสนับสนุน 173
 ไม่ได้รับการสนับสนุน 6

4.3 งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ครบตามจำนวนนักเรียน 167
 ไม่ครบตามจำนวนนักเรียน 12

4.4 งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันตลอดปีการศึกษา
 เพียงพอ 175
 ไม่เพียงพอ 4

4.5 หน่วยงานอื่นที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน
 มีหน่วยงานอื่นสนับสนุน 173
 ไม่มีหน่วยงานอื่นสนับสนุน 6

4.6 เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
 มีเงินคงเหลือ 36
 ไม่มีเงินคงเหลือ 143

4.7 โรงเรียนมีการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน
 ต่อเนื่อง 178
 ไม่ต่อเนื่อง 0
โดยจัดอาหารกลางวันให้นักเรียน(แยกตามกลุ่ม)
 นักเรียนทุกคน 172
 นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ 0
นักเรียนขาดแคลน 0
อื่น ๆ 7

4.8 รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
 ซื้อวัตถุดิบและโรงเรียนจัดเวรทำอาหารเอง 50
 ซื้อวัตถุดิบและจ้างแม่ครัวประกอบอาหาร 77
จ้างเหมา 49
อื่น ๆ 3

4.9 โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
 มี 162
 ไม่มี 16

4.10 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการอาหารกลางวัน
 เพียงพอ 167
 ไม่เพียงพอ 12

4.11 โรงเรียนมีกรอบ / นโยบาย / แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
 มี 12
 ไม่มี 4

4.12 มีการจัดการเมนูอาหารกลางวันที่หลากหลาย อย่างน้อยล่วงหน้า 1 สัปดาห์
 มี 172
 ไม่มี 4
รูปแบบการจัดเมนู

 เลือกรายการอาหารจากหน้าจอโปรแกรม Thai School Lunch 67
 จัดรายการอาหาร อาหารของโรงเรียนเอง 104

4.13 มีการจัดทำบัญชีรับ - จ่าย เงินโครงการอาหารกลางวัน
 มี 173
 ไม่มี 5

4.14 การรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียน
 มี 169
 ไม่มี 3
อื่น ๆ 6

4.15 การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 มี 174
 ไม่มี 4

 

Powered by www.thaieducation.net