สรุป
รายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา (20 บาท/คน/วัน) ปีงบประมาณ 2563
(สพป.พิษณุโลก เขต 1)

จำนวนโรงเรียน  121
ทำแบบสำรวจ  117

4.1 ความทันเวลาของการได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินโครงการอาหารกลางวันให้ทันในวันเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียน หรือ ปีการศึกษา
 ทันเวลา 96
 ไม่ทันเวลา 21

4.2 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบต/เทศบาล
 ได้รับการสนับสนุน 115
 ไม่ได้รับการสนับสนุน 2

4.3 งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ครบตามจำนวนนักเรียน 108
 ไม่ครบตามจำนวนนักเรียน 9

4.4 งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันตลอดปีการศึกษา
 เพียงพอ 111
 ไม่เพียงพอ 6

4.5 หน่วยงานอื่นที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน
 มีหน่วยงานอื่นสนับสนุน 112
 ไม่มีหน่วยงานอื่นสนับสนุน 5

4.6 เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
 มีเงินคงเหลือ 23
 ไม่มีเงินคงเหลือ 94

4.7 โรงเรียนมีการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน
 ต่อเนื่อง 117
 ไม่ต่อเนื่อง 0
โดยจัดอาหารกลางวันให้นักเรียน(แยกตามกลุ่ม)
 นักเรียนทุกคน 112
 นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ 1
นักเรียนขาดแคลน 0
อื่น ๆ 4

4.8 รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
 ซื้อวัตถุดิบและโรงเรียนจัดเวรทำอาหารเอง 18
 ซื้อวัตถุดิบและจ้างแม่ครัวประกอบอาหาร 37
จ้างเหมา 57
อื่น ๆ 5

4.9 โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
 มี 102
 ไม่มี 15

4.10 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการอาหารกลางวัน
 เพียงพอ 108
 ไม่เพียงพอ 9

4.11 โรงเรียนมีกรอบ / นโยบาย / แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
 มี 9
 ไม่มี 6

4.12 มีการจัดการเมนูอาหารกลางวันที่หลากหลาย อย่างน้อยล่วงหน้า 1 สัปดาห์
 มี 115
 ไม่มี 2
รูปแบบการจัดเมนู

 เลือกรายการอาหารจากหน้าจอโปรแกรม Thai School Lunch 43
 จัดรายการอาหาร อาหารของโรงเรียนเอง 73

4.13 มีการจัดทำบัญชีรับ - จ่าย เงินโครงการอาหารกลางวัน
 มี 116
 ไม่มี 1

4.14 การรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียน
 มี 111
 ไม่มี 0
อื่น ๆ 6

4.15 การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 มี 116
 ไม่มี 1

 

Powered by www.thaieducation.net