สรุป
รายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา (20 บาท/คน/วัน) ปีงบประมาณ 2563
(สพป.สุโขทัย เขต 1)

จำนวนโรงเรียน  130
ทำแบบสำรวจ  129

4.1 ความทันเวลาของการได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินโครงการอาหารกลางวันให้ทันในวันเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียน หรือ ปีการศึกษา
 ทันเวลา 58
 ไม่ทันเวลา 71

4.2 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบต/เทศบาล
 ได้รับการสนับสนุน 127
 ไม่ได้รับการสนับสนุน 2

4.3 งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ครบตามจำนวนนักเรียน 126
 ไม่ครบตามจำนวนนักเรียน 3

4.4 งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันตลอดปีการศึกษา
 เพียงพอ 121
 ไม่เพียงพอ 8

4.5 หน่วยงานอื่นที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน
 มีหน่วยงานอื่นสนับสนุน 126
 ไม่มีหน่วยงานอื่นสนับสนุน 3

4.6 เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
 มีเงินคงเหลือ 5
 ไม่มีเงินคงเหลือ 124

4.7 โรงเรียนมีการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน
 ต่อเนื่อง 129
 ไม่ต่อเนื่อง 0
โดยจัดอาหารกลางวันให้นักเรียน(แยกตามกลุ่ม)
 นักเรียนทุกคน 128
 นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ 0
นักเรียนขาดแคลน 0
อื่น ๆ 1

4.8 รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
 ซื้อวัตถุดิบและโรงเรียนจัดเวรทำอาหารเอง 36
 ซื้อวัตถุดิบและจ้างแม่ครัวประกอบอาหาร 58
จ้างเหมา 25
อื่น ๆ 10

4.9 โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
 มี 119
 ไม่มี 10

4.10 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการอาหารกลางวัน
 เพียงพอ 123
 ไม่เพียงพอ 6

4.11 โรงเรียนมีกรอบ / นโยบาย / แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
 มี 6
 ไม่มี 3

4.12 มีการจัดการเมนูอาหารกลางวันที่หลากหลาย อย่างน้อยล่วงหน้า 1 สัปดาห์
 มี 127
 ไม่มี 2
รูปแบบการจัดเมนู

 เลือกรายการอาหารจากหน้าจอโปรแกรม Thai School Lunch 51
 จัดรายการอาหาร อาหารของโรงเรียนเอง 77

4.13 มีการจัดทำบัญชีรับ - จ่าย เงินโครงการอาหารกลางวัน
 มี 126
 ไม่มี 3

4.14 การรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียน
 มี 120
 ไม่มี 1
อื่น ๆ 8

4.15 การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 มี 119
 ไม่มี 10

 

Powered by www.thaieducation.net