สรุป
รายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา (20 บาท/คน/วัน) ปีงบประมาณ 2563
(สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1)

จำนวนโรงเรียน  137
ทำแบบสำรวจ  134

4.1 ความทันเวลาของการได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินโครงการอาหารกลางวันให้ทันในวันเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียน หรือ ปีการศึกษา
 ทันเวลา 84
 ไม่ทันเวลา 47

4.2 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบต/เทศบาล
 ได้รับการสนับสนุน 130
 ไม่ได้รับการสนับสนุน 4

4.3 งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ครบตามจำนวนนักเรียน 123
 ไม่ครบตามจำนวนนักเรียน 11

4.4 งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันตลอดปีการศึกษา
 เพียงพอ 125
 ไม่เพียงพอ 9

4.5 หน่วยงานอื่นที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน
 มีหน่วยงานอื่นสนับสนุน 133
 ไม่มีหน่วยงานอื่นสนับสนุน 1

4.6 เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
 มีเงินคงเหลือ 22
 ไม่มีเงินคงเหลือ 111

4.7 โรงเรียนมีการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน
 ต่อเนื่อง 133
 ไม่ต่อเนื่อง 0
โดยจัดอาหารกลางวันให้นักเรียน(แยกตามกลุ่ม)
 นักเรียนทุกคน 130
 นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ 1
นักเรียนขาดแคลน 0
อื่น ๆ 2

4.8 รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
 ซื้อวัตถุดิบและโรงเรียนจัดเวรทำอาหารเอง 90
 ซื้อวัตถุดิบและจ้างแม่ครัวประกอบอาหาร 35
จ้างเหมา 6
อื่น ๆ 2

4.9 โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
 มี 124
 ไม่มี 10

4.10 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการอาหารกลางวัน
 เพียงพอ 123
 ไม่เพียงพอ 11

4.11 โรงเรียนมีกรอบ / นโยบาย / แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
 มี 11
 ไม่มี 4

4.12 มีการจัดการเมนูอาหารกลางวันที่หลากหลาย อย่างน้อยล่วงหน้า 1 สัปดาห์
 มี 125
 ไม่มี 9
รูปแบบการจัดเมนู

 เลือกรายการอาหารจากหน้าจอโปรแกรม Thai School Lunch 35
 จัดรายการอาหาร อาหารของโรงเรียนเอง 86

4.13 มีการจัดทำบัญชีรับ - จ่าย เงินโครงการอาหารกลางวัน
 มี 131
 ไม่มี 3

4.14 การรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียน
 มี 132
 ไม่มี 1
อื่น ๆ 1

4.15 การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 มี 132
 ไม่มี 2

 

Powered by www.thaieducation.net