สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา(20 บาท/คน/วัน)
ปีงบประมาณ 2561 สพป.พิษณุโลก เขต 3

ทำแบบสำรวจ  161
1.ความทันเวลาของการได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินโครงการอาหารกลางวันให้ทันในวัดเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียน หรือ ปีการศึกษา
รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ทันเวลา 71 44.10
 ไม่ทันเวลา 90 55.90

2.งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ครบตามจำนวนนักเรียน 158 98.14
 ไม่ครบตามจำนวนนักเรียน 3 1.86

3.งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันตลอดปีการศึกษา

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 เพียงพอ 152 94.41
 ไม่เพียงพอ 9 5.59

4.หน่วยงานอื่นที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ไม่มี 155 96.27
 มี 6 3.73

5.เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ไม่มีเงินคงเหลือ 125

77.64

 มีเงินคงเหลือ 36 22.36

6.โรงเรียนมีการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ต่อเนื่อง 161 100.00
 ไม่ต่อเนื่อง 0 0.00

7.การจัดอาหารกลางวันให้นักเรียนกลุ่มใดบ้าง

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 นักเรียนทุกคน 160 99.38
 นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ 0 0.00
 นักเรียนขาดแคลน 0 0.00
 อื่น ๆ 1 0.62

8.รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ซื้อวัตถุดิบและโรงเรียนจัดเวรทำอาหารเอง 54 33.54
 ซื้อวัตถุดิบและจ้างแม่ครัวประกอบอาหาร 80 49.69
 จ้างเหมา 25 15.53
 อื่น ๆ 2 1.24

9.โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 มี 150 93.17
 ไม่มี 11 6.83

10.บุคลากรที่เกี่ยวข้องการจัดโครงการอาหารกลางวัน

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 เพียงพอ 142 88.20
 ไม่เพียงพอ 19 11.80

11.โรงเรียนมีกรอบ/นโยบาย/แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ไม่มี 6 3.73
 มี 155 96.27

12.มีการจัดทำเมนูอาหารกลางวันที่หลากหลาย อย่างน้อยล่วงหน้า 1 สัปดาห์

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ไม่มี 9 5.59
 มี 152 94.41
  โดยเลือกรายการอาหารจากหน้าจอโปรแกรม Thai School Lunch 55 37.93
 มีเข้าระบบโปรแกรม Thai School Lunch และจัดรายการอาหารอาหารของโรงเรียนเอง 90 62.07

13.มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายเงินโครงการอาหารกลางวัน

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ไม่มี 0 0.00
 มี 161 100.00
   - เป็นปัจจุบัน 36 22.50
   - ไม่เป็นปัจจุบัน 0 0.00
   - ถูกต้อง 123 76.88
   - ไม่ถูกต้อง 1 0.63

14.การรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียน

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ไม่มี 1 0.62
 มี 157 97.52
  - รายงานทุกสัปดาห์ 62 39.74
   - รายงานภาคเรียนละครั้ง 89 57.05
   - รายงานปีละครั้ง 5 3.21
 อื่น ๆ 3 1.86

15.การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ไม่มี 1 0.62
 มี 160 99.38
  มีการนิเทศสม่ำเสมอ 117 72.67
 มีการนิเทศนานๆ ครั้ง 32 19.88
 อื่น ๆ 12 7.45

16.สภาพการดำเนินงานตามโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

ภาพความสำเร็จของโครงการ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ (Click เพื่อเปิดอ่าน)