สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา(20 บาท/คน/วัน)
ปีงบประมาณ 2561 สพป.พิษณุโลก เขต 1

ทำแบบสำรวจ  117
1.ความทันเวลาของการได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินโครงการอาหารกลางวันให้ทันในวัดเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียน หรือ ปีการศึกษา
รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ทันเวลา 96 82.05
 ไม่ทันเวลา 21 17.95

2.งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ครบตามจำนวนนักเรียน 108 92.31
 ไม่ครบตามจำนวนนักเรียน 9 7.69

3.งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันตลอดปีการศึกษา

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 เพียงพอ 111 94.87
 ไม่เพียงพอ 6 5.13

4.หน่วยงานอื่นที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ไม่มี 112 95.73
 มี 5 4.27

5.เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ไม่มีเงินคงเหลือ 94

80.34

 มีเงินคงเหลือ 23 19.66

6.โรงเรียนมีการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ต่อเนื่อง 117 100.00
 ไม่ต่อเนื่อง 0 0.00

7.การจัดอาหารกลางวันให้นักเรียนกลุ่มใดบ้าง

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 นักเรียนทุกคน 112 95.73
 นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ 1 0.85
 นักเรียนขาดแคลน 0 0.00
 อื่น ๆ 4 3.42

8.รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ซื้อวัตถุดิบและโรงเรียนจัดเวรทำอาหารเอง 18 15.38
 ซื้อวัตถุดิบและจ้างแม่ครัวประกอบอาหาร 37 31.62
 จ้างเหมา 57 48.72
 อื่น ๆ 5 4.27

9.โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 มี 102 87.18
 ไม่มี 15 12.82

10.บุคลากรที่เกี่ยวข้องการจัดโครงการอาหารกลางวัน

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 เพียงพอ 108 92.31
 ไม่เพียงพอ 9 7.69

11.โรงเรียนมีกรอบ/นโยบาย/แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ไม่มี 6 5.13
 มี 111 94.87

12.มีการจัดทำเมนูอาหารกลางวันที่หลากหลาย อย่างน้อยล่วงหน้า 1 สัปดาห์

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ไม่มี 2 1.71
 มี 115 98.29
  โดยเลือกรายการอาหารจากหน้าจอโปรแกรม Thai School Lunch 43 37.07
 มีเข้าระบบโปรแกรม Thai School Lunch และจัดรายการอาหารอาหารของโรงเรียนเอง 73 62.93

13.มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายเงินโครงการอาหารกลางวัน

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ไม่มี 1 0.85
 มี 116 99.15
   - เป็นปัจจุบัน 16 13.68
   - ไม่เป็นปัจจุบัน 2 1.71
   - ถูกต้อง 99 84.62
   - ไม่ถูกต้อง 0 0.00

14.การรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียน

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ไม่มี 0 0.00
 มี 111 94.87
  - รายงานทุกสัปดาห์ 34 29.57
   - รายงานภาคเรียนละครั้ง 71 61.74
   - รายงานปีละครั้ง 10 8.70
 อื่น ๆ 6 5.13

15.การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ไม่มี 1 0.85
 มี 116 99.15
  มีการนิเทศสม่ำเสมอ 98 83.76
 มีการนิเทศนานๆ ครั้ง 16 13.68
 อื่น ๆ 3 2.56

16.สภาพการดำเนินงานตามโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

ภาพความสำเร็จของโครงการ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ (Click เพื่อเปิดอ่าน)