สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา(20 บาท/คน/วัน)
ปีงบประมาณ 2561 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

ทำแบบสำรวจ  134
1.ความทันเวลาของการได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินโครงการอาหารกลางวันให้ทันในวัดเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียน หรือ ปีการศึกษา
รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ทันเวลา 84 64.12
 ไม่ทันเวลา 47 35.88

2.งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ครบตามจำนวนนักเรียน 123 91.79
 ไม่ครบตามจำนวนนักเรียน 11 8.21

3.งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันตลอดปีการศึกษา

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 เพียงพอ 125 93.28
 ไม่เพียงพอ 9 6.72

4.หน่วยงานอื่นที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ไม่มี 133 99.25
 มี 1 0.75

5.เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ไม่มีเงินคงเหลือ 111

83.46

 มีเงินคงเหลือ 22 16.54

6.โรงเรียนมีการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ต่อเนื่อง 133 100.00
 ไม่ต่อเนื่อง 0 0.00

7.การจัดอาหารกลางวันให้นักเรียนกลุ่มใดบ้าง

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 นักเรียนทุกคน 130 97.74
 นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ 1 0.75
 นักเรียนขาดแคลน 0 0.00
 อื่น ๆ 2 1.50

8.รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ซื้อวัตถุดิบและโรงเรียนจัดเวรทำอาหารเอง 90 67.67
 ซื้อวัตถุดิบและจ้างแม่ครัวประกอบอาหาร 35 26.32
 จ้างเหมา 6 4.51
 อื่น ๆ 2 1.50

9.โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 มี 124 92.54
 ไม่มี 10 7.46

10.บุคลากรที่เกี่ยวข้องการจัดโครงการอาหารกลางวัน

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 เพียงพอ 123 91.79
 ไม่เพียงพอ 11 8.21

11.โรงเรียนมีกรอบ/นโยบาย/แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ไม่มี 4 2.99
 มี 130 97.01

12.มีการจัดทำเมนูอาหารกลางวันที่หลากหลาย อย่างน้อยล่วงหน้า 1 สัปดาห์

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ไม่มี 9 6.72
 มี 125 93.28
  โดยเลือกรายการอาหารจากหน้าจอโปรแกรม Thai School Lunch 35 28.93
 มีเข้าระบบโปรแกรม Thai School Lunch และจัดรายการอาหารอาหารของโรงเรียนเอง 86 71.07

13.มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายเงินโครงการอาหารกลางวัน

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ไม่มี 3 2.24
 มี 131 97.76
   - เป็นปัจจุบัน 28 21.88
   - ไม่เป็นปัจจุบัน 1 0.78
   - ถูกต้อง 99 77.34
   - ไม่ถูกต้อง 0 0.00

14.การรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียน

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ไม่มี 1 0.75
 มี 132 98.51
  - รายงานทุกสัปดาห์ 33 25.19
   - รายงานภาคเรียนละครั้ง 84 64.12
   - รายงานปีละครั้ง 14 10.69
 อื่น ๆ 1 0.75

15.การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ไม่มี 2 1.49
 มี 132 98.51
  มีการนิเทศสม่ำเสมอ 88 66.67
 มีการนิเทศนานๆ ครั้ง 30 22.73
 อื่น ๆ 14 10.61

16.สภาพการดำเนินงานตามโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

ภาพความสำเร็จของโครงการ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ (Click เพื่อเปิดอ่าน)