สภาพการดำเนินงานตามโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนถมศึกษา(20 บาท/คน/วัน)
ปีงบประมาณ 2561(สพป.ชัยภูมิ เขต 3)

ภาพความสำเร็จของโครงการ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
จัดอาหารให้นักเรียนได้รับประทานอย่างทั่วถึงและเพียงพอต่อความต้องการ
นักเรียนมีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง
มีการจัดอาหารกลางวันที่ครบถ้วน พอเพียงต่อนักเรียน
นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อพัฒนาการทุกด้าน
ดำเนินการตามโครงการสำเร็จทันเวลา
นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าถูกหลักอนามัย
นักเรียนทุกคนตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน
นักเรียนมีภาวะโภชนาการดีขึ้น ลดภาระของผู้ปกครอง
อาหารอร่อยครบตามหลักโภชนาการ
นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ5หมู่ตามเกณฑ์
นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ มีภาวทุพโภชนาการลดลง
-
นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วน ทำให้นักเรียนร้อยละ 90 มีสุขภาวะที่ดี มีพลานามัยที่สมบูรณ์
นักเรียนมีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 85
โรงเรียนสามารถดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันให้นักเรียนได้ครบ 100%
โรงเรียนจัดอาหารกลางวันที่ถูกสุขอนามัยให้กับนักเรียนทุกคน มีอาหารกลางวันรับประทานทุกวัน
นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่สะอาดและมีคุณค่าทางโภชนาการ
นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ได้รับสารอาหารครบตามหลักโภชนาการ นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน
นักเรีนทุกคนได้รับประทายอาหารกลางวันครบทุกคและได้รับสารอาหารครบ5หมู่
นักเรียนได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่
นักเรียนพึงพอใจ ผู้ปกครองมีความพึงพอใจคุณภาพอาหาร ส่งผลให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรง
-
เด็กนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ ที่ดีขึ้น
-
นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน
นักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนาได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ตามเมนูอาหารในระบบThai School Lunch ตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรมาจากหน่วยงานท้องถิ่นร้อยละ 100
นักเรียนได้รับประทานอาหารถูกต้องตามหลักโภชนาทุกคน
นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีสารอาหารครบถ้วนทุกคนและจัดรายการอาหารได้อย่างหลากหลายตามหลักโภชนาการ
นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทุกคน มีอาหารที่ถูกสุขลักษณ์สะอาดปลอดภัยและมีประโยชน์
-
ไม่มี
นักเรียนได้รับประทานอาหารครบห้าหมู่ในทุกๆวัน
นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันคบทุกๆคน ผู้ปกครองมีความพึ่งพอใจในการจัดทำอาหารกลางวันของโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง
นักเรียนได้รับประทานอาหารถูกต้องตามหลักโภชนาการและครบทุกคน
โรงเรียนสามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการอาหารกลางวัน ได้ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดีมาก
นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกวันทุกคน
นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น
นักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน
นักเรียนได้รับอาหารที่สดสะอาด อร่อย และมีปริมาณเพียงพอ
นักเรียนได้รับอาหารที่เพียงตามภาวโภชนาการ
โรงเรียนมีการทำปุ๋ยหมักจากใบไม้และเศษอาหารจากโรงครัว และนำมาปลูกผักปลอดสารพิษ หมุนเวียน สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันตลอดปีการศึกษา นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารอย่างเพียงพอและทั่วถึง
เด็กได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการ
นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ถูกหลักอนามัยและได้รับสารอาหารครบถ้วนตามความต้องการของร่างกาย
นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
นักเรียนได้รับประทานอาหารที่หลากหลายครบทุกคน
นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วนและนักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน
โรงเรียนมีคณะกรรมการในการดำเนินการโครงการได้ประชุม วางแผนงานและดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้
-
นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันครบถ้วนและถูกต้องตามหลักโภชนาการ
นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ได้ครบทุกคน อาหารถูกสุขอนามัย อาหารสะอาดปลอดภัย ที่เก็บภาชนะสะอาด ปลอดภัย มิดชิด จากเชื้อโรค
ได้รับประทานอาหารครบหลัก 5 หมู่
เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าแตงตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับประทานอาหารกลางถูกหลักโภชนาการครบทั้ง 5 หมู่ 100% ทุกวันทุกคนอย่างทั่วถึง มีน้ำหนัก สุขภาพร่างกายแข็งแรงตามเกณฑ์ และมีผลการเรียนรู้ที่ดีขึ้น
นักเรียนได้รับอาหารกลางวันที่มีสารอาหารครบและมีคุณภาพอย่างเพียงพอทุกคน
น้กเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงป.6ได้รับอาหารครบ 100 เปอร์เซ็นต์
นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบทุกคน
นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เพียงพอสำหรับนักเรียนทุกคน
นักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันและอาหารว่างเป็นผลไม้และขนมแบบไทยๆ ส่งผลให้นักเรียนมีน้ำหนักตามเกณฑ์มาตรฐาน
นักเรียนได้รับประทานอาหารทีมีคุณค่าทางโภชนาการครบทุกคน ทำให้ลดภาวะทุพโภชนาการในนักเรียน ทำให้นักเรียนมีสุขภาพดีและได้รับประทานอาหารในปริมาณที่เพียงพอทุกคน
นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทุกคน และ มีคุณภาพ ครบทั้ง 5 หมู่
นักเรียนได้รับสารอาหารครับถ้วน ถูกหลักโภชนาการ
นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ทุพภาวะโภชนาการลดลง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหาร
นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ สะอาด ปลอดภัย เพียงพอต่อความต้องการ
นักเรียนมีโภชนาการสมบูรณ์
๑. นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการและนักเรียนได้ปฏิบัติจริงตามกิจกรรม ๒. เป็นการลดจำนวนนักเรียนขาดการขาดสารอาหารในโรงเรียน ๓. โครงการอาหารกลางวัน มีการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน และยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้สูงขึ้น
-
นักเรียนได้รับประทานอาหารและกลางวันฟรี และได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ อย่างเท่าเทียมกันทุกคน
นักเรียนได้รับประทานอาหารทุกคน และมีความพึงพอใจต่อเมนูอาหารที่โรงเรียนจัดให้
นักเรียนได้รีบประทานอาหารกลางวันถูกต้องตามหลัดโภชนาการครบทุกคน
นักเรียนได้บริโภคอาหารกลางวันที่มีคุณภาพตามหลักโภชนาการ
นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน ทุกวันที่เปิดเรียน
-
นักเรียนได้รับประทานที่มีประโยชน์ อิ่มและเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของร่างกายและสมอง เสริมสร้างพลังงานในการเรียนรู้ที่ดี
นักเรียนได้รับประทานอาหารสดใหม่ครบตามหลักโภชนาการ และมีความสุขในการรับประทานอาหาร
เนื่องจากงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้ไม่ครบตามจำนวนเด็กแต่ทางโรงเรียนสามารถจัดอาหารให้เด็กทานครบทุกคนทุกมื้อ
นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีนำ้หนัก-ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน
นักเรียนโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี จำนวน 176 คน ได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีประโยชน์ ถูกตามหลักโภชนาการ ทุกคน ทุกวัน
นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ภาวะโภชนาการ
นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวัน100%
ไม่มี
นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างทั่วถึงและได้รับสารอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ
นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันครบทุกคนและได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการทำให้สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจที่ดี ส่งผลให้นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนได้อย่างมีความสุข
-
นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวัน ที่มีคุณภาพ มีสารอาหารครบ 5 หมู่
นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ ทุกคน
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน ทุกมื้อ
นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย-ป.6 ทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันฟรีตลอดปีการศึกษา อาหารที่นักเรียนได้รับประทานมีปริมาณเพียงพอ มีคุณค่าทางโภชนาการนักเรียนมีความรู้เรื่องอาหารและโภชนาการสามารถเือกบริโภคอาหารให้เหมาะสมมีคุณภาพ ส่งผให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง นักเรียนมีมารยาทในการรับประทานอาหารและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีความเพียงพอต่อการประกอบอาหารกลางวันตลอดทั้งปีการศึกษา
นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน และถูกสุขลักษณะตามหลักโภชนาการ
๑.นักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทานมื้อกลางวันทุกวันทุกคน ๒. นักเรียนได้รับสารอาหารตามโภชนาการครบถ้วน
โครงการอาหารกลางวันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นระบบ อีกทั้งการจัดอาหารตามโปรแกรมThai School Lunch สามารถเป็นแนวทางประยุกต์ใช้ให้กับทางโรงเรียนได้เป็นอย่างมาก ส่งผลให้โรงเรียนมีการจัดสรรอาหารได้เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนในแต่ละวัย
บรรลุวัตถุประสงค์
นักเรียนได้รับอาหารครบ 5 หมู่ และมีคุณค่าตามหลักโภชนาการ
-
ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่เด็กได้รับอาหารอย่างท่ั่วถึง
นักเรียนทานอาหารที่มีประโยชน์
นักเรียนทุกคนตั้งแต่ชั้นอนุบาล1-ชั้นประถมศุกษาปีที่ 6 ได้รับประทานอาหารครบทุกคน ทุกวันตามงบประมาณที่ได้รับมา
นักเรียนได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ ในแต่ละวัน
นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคนและถูกต้องตามหลักโภชนาการ
นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองตะครอง ได้รับการจัดสรรอาหารกลางวันอย่างครบถ้วน ตามภาวะโภชนาการ
เด็กนักเรียนมีน้ำหนักตามเกณฑ์
นักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการอยู่ในระดับดี นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคนอย่างทั่วถึง
เด็กมีน้ำหนักตามเกณฑ์
เด็กนักเรียน ได้รับประทานอาหารกลางวัน ครบทั้ง ๕ หมู่ทุกวัน
นักเรียนได้รับอาหารครบ 5 หมู่ และมีคุณค่าตามหลักโภชนาการ เจริญเติบโตสมวัย
สามารถจัดทำอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนได้รับประทานครบทุกคน อาหารทำใหม่ สด สะอาดทุกวัน
นักเรียนได้รับการจัดอาหารกลางวันอย่างถูกสุขลักษณะและได้รับครบทุกคน
นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ได้รับสารอาหารที่เพียงพอ
นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทุกคน
โรงเรียนดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการมีการจัดอาหารกลางวันให้กับนักเรียนที่มีคุณภาพ มีปริมาณเพียงพอสำหรับนักเรียนทุกคน นักเรียนชื่นชอบและมีความสุขกับการรับประทานอาหาร
นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง
นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคนอย่างเพียงพอ
นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบถ้วน ถูกหลักโภชนาการ
จัดอาหารกลางวันได้สำเร็จ
นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทุกคนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อาหารมีคุณภาพ จัดตามโปรแกรม thai school lunch
นักเรียนได้รับอาหารเพียงพอตามโภชนาการ
นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ ถูกสุขอนามัย
โครงการอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนบ้านทามจาน จัดการอาหารได้ถูกสุขลักษณะ สะอาด ปลอดภัย เป็นตัวอย่างได้
นักเรียนมาภาวะทุพโภชนาการลดลง
นักเรียนมีภาวะการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายที่ดีขึ้นตามลำดับ
นักเรียนได้รับประทานอาหารถูกต้องตามหลักโภชนาการ
-เด็กได้รับสารอาหารที่เพียงพอและครบ 5 หมู่ -เด็กมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ มีสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่
นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันตามที่ได้รับจัดสรร อย่างมีคุณภาพ
เด็กได้รับประทานอาหารกลางวันครบ 5 หมู่
นักเรียนชั้นอนุบาล2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับประทานอาหารครบทุกคนทุกวันอย่างเพียงพอและมีคุณภาพ
นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันถูกต้องตามหลักโภชนาการ
เด็กได้ทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอ
นักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการน้อยลง
นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกวันและมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
นักเรียนมีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์
นักเรียนได้รับอาหารครบห้าหมู่ ร่างกายเจริญเติบโตสมวัย แข็งแรง
นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทุกคนตามหลักโภชนาการ
สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง มีน้ำหนักส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐาน
นักเรียนได้รับประทานอาหารทุกคนตามหลักโภชนาการ
โครงการอาหารกลางวันช่วยให้นักเรียนได้คุณค่าตามหลักโภชนาการอย่างทั่วถึง นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้ และชวยผู้ปกครองลดภาระค่าใช้จ่ายได้อีกทาง
นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพทุกวัน
นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันและมีทุพโภชาการที่ดีทุกคน
งบประมาณที่ได้รับน้อยเกินไปต่อวันเนื่องจากจำนวนนักเรียนน้อย ขาดบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านโภชนาการและการทำโปรแกรม
-
ไม่สามารถจัดตาม Thai school lunch ได้ทั้งหมด และราคาวัตถุดิบไม่คงที่
ไม่มีปัญหา
การเบิกจ่ายงบประมาณในเทอม อบต.ล้าช้า
ได้รับจัดสรรงบประมาณล่าช้า
งบประมาณมีจำกัดแต่ทางโรงเรียนจัดให้กับนักเรียนทั้งโรงเรียน
-
ได้งบประมาณช้าไม่ตรงตามกำหนด
ไม่มี
ในการจัดเมนูอาหารบางเมนูอาจจะไม่ได้วัตถุดิบตามที่ต้องการและมีราคาแพงกว่าราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากโรงเรียนอยู่ไกลตลาดขนาดใหญ่ มีระยะทางในการขนส่งมาก
-
-
เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ราคาวัตถุดิบจึงมีราคาค่อนข้างสูง
นักเรียนบางส่วนไม่กินของหมักดอง เช่น หน่อไม้ ขนมจีน
ไม่มี
-
งบประมาณรายหัวนักเรียนได้รับน้อย ทำให้การจัดหาอาหารสำหรับนักเรียนค่อนข้างจำกัด
-
งบประมาณที่ได้รับบางครั้งไม่ต่อเนื่อง
-
การจัดหาจัดซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหารบางครั้งไม่ได้ตามความต้องการของโรงเรียนต้องปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
อบต.ส่งเงินล้าช้า และแบ่งจ่ายงวดละ 50 วัน
-
ไม่มี
โต๊ะเก้าอี้ในโรงอาหารไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน
ไม่มี
งบประมาณได้รับล่าช้า ต้องหาเงินมาสำรองจ่ายเพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวัน
งบประมาณได้รับล่าช้ากว่าการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนและไม่เพียงพอ
การโอนเงินอาหารกลางวันของ อบต.จะโอนเป็นไตรมาสซึ่งเวลาเช็คจำนวนวันจะไม่ตรงกับวันทำการของโรงเรียน
ไม่มี
ไม่มี
นักเรียนบางส่วนยัังมีปัญหาทางทุพโภชนาการ (อ้วน)
งบประมาณค่อนข้างมาช้า
ราคาวัถุดิบเปลี่ยนแปลงบ่อย
-
อบต.โอนเงินอาหารกลางวันให้โรงเรียนล่าช้า ส่งผลให้โรงเรียนรับภาระหนักและเดือดร้อน
โรงอาหารไม่เพียงพอต่อนักเรียน ซึ่งดัดแปลงมาจากโรงฝึกงานและมีพื้นที่ต่ำกว่าถนนทำให้น้ำท่วมในฤดูฝน
-
-
ไม่มี
ไม่มี
อบต.จ่ายเงินไม่ทันในวันเปิดภาคเรียนวันแรก
การจัดเมนูอาหารตามโปรแกรมมีทั้งผลดี และผลเสีย โรงเรียนสาขามีครู 2 คนต้องทำหน้าที่สอนและทำหน้าที่พิเศษต่างๆเท่ากับโรงเรียนใหญ่ บางครั้งไม่สะดวกที่จะต้องเข้าไปทำในโปรแกรมและพิมพ์ออกมา ทำให้เสียเวลาและสิ้นเปลืองวัสดุ
โรงเรียนต้องจุนเจืออาหารให้กับนักเรียนขยายโอกาศ ทำให้งบประมาณไม่เพียงพอ
-
ไม่มี
ไม่มีปัญหา
-
ไม่มี
ไม่มี
-
-
-
ไม่มี
-
-
เคร่งครัดใรระเบียบจนทำให้การดำเนินงานไม่คล่องตัวและไม่เป็นไปตามบริบทของโรงเรียน
-
เนื่องจากงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้ไม่ครบตามจำนวนเด็ก
ได้รับงบประมาณช้าไม่ทันเปิดภาคเรียน
นักเรียนบางส่วนไม่ชอบกินผัก
ไม่มี
บางครั้งวัสดุบริโภคที่วางแผนไว้มีราคาแพงไม่สามารถดำเนินการจัดทำอาหารกลางวันได้
การจัดรายการอาหารตามโปรแกรม Thai School Lunch บางครั้งไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบในการประกอบอาหารได้ตามที่จัดไว้ ทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงรายการอย่างกระทันหัน - โปรแกรม Thai School Lunch ไม่รายการเชื้อเพลิงที่ใช้ในการประกอบอาหารกับค่าจ้างผู้ประกอบอาหาร ซึ่งในการปฏิบัติจริงมีทั้งค่าเชื้อเพลิงที่ใช้ในการประกอบอาหารกับค่าจ้างผู้ประกอบอาหาร ทำให้ครูผู้รับผิดชอบเกิดความยุ่งยากในการทำหลักฐาน
-
-
ได้รับเงินจัดสรรโครงการอาหารกลางวันล่าช้า
ขาดบุคลากรในการประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียน จึงจำเป็นต้องจ้างแม่ครัวในการประกอบอาหาร
-
ไม่มี
ไม่มี
งบประมาณรายหัวไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพปัจจุบัน
-
-
เมนูอาหารไม่สามารประกอบอาหารตามบางเมนูได้ครบถ้าน
-
อยากได้อาหารที่ปรุงสุกใหม่ ๆ ทุกวัน
-
เด็กบางคนไม่ชอบกินผัก
-
ไม่มี
-
พื้นที่ห่างไกล วัตถุดิบไม่ค่อยสด
งบประมาณรายหัวไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพปัจจุบัน
-
งบไม่พอจ้างบุคลากรประกอบอาหาร
-
ได้รับงบประมาณไม่ทันเวลา
-
-
ไม่มี
-
งบโอนให้ไม่ทัน
ไม่มี
-
ไม่มี
ไม่มี
การจัดสรรงบประมาณที่ล่าช้ากว่ากำหนดเปิดภาคเรียน
นักเรียนบางคนจะไม่ทานผัก
การจัดสรรงบประมาณล่าช้า
-
-
-
หาซื้อวัตถุดิบยากโรงเรียนห่างไกลจากตลาดสด
-วัตถุดิบที่นำมาทำอาหารบางอย่างมีราคาแพง -อบต.โอนเงินให้ล่าช้า
ไม่มี
ไม่มีโรงอาหาร
ทำให้ครูมีภาระงานเพิ่มมากขึ้นในการทำเรื่องต่าง ๆ
ไม่มี
-ราคาวัตถุดิบในการประกอบอาหารมีการปรับราคาสูงขึ้นต่อเนื่อง จนทำให้ไม่เพียงพอต่อการจัดอาหารกลางวันตามวัตุประสงค์ของโครงการ -การรับเงินจากอปท.ล่าช้ากว่าวันเปิดภาคเรียน -การโอนเงินครั้ง50วัน เป็นอุปสรรคในเรื่องของความต่อเนื่องของการดำเนินโครงการ
วัตถุดิบมีราคาสูงขึ้นซึ่งไม่สอดคล้องกับรายหัวของเด็กนักเรียนต่อคนต่อวัน
ไม่มี
-
ราคาวัตถุดิบในการประกอบอาหารตามท้องถิ่นไม่ตรงกับราคาที่กำหนดในโปรแกรม Thai school lunch
ไม่มี
โรงเรียนควรได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ทันก่อนเปิดภาคเรียน
ควรให้โรงเรียนบริหารจัดการเมนูที่เหมาะสมไม่ต้องยึดตามโปรแกรม Thai school lunch เสมอไป
ไม่มี
เร่งรัด งบประมาณจาก อบต. จ่ายให้ทันในวันเปิดภาคเรียน
ควรจัดสรรงบประมาณให้ทันกับการเปิดเรียน
อยากให้จัดงบประมาณให้กับนักเรียนระดับมัธยมด้วย
-
ควรมีการเพิ่มค่ารายหัว
ไม่มี
-
-
ต้องการงบประมาณเพิ่ม
สถานที่รับประทานอาหารควรสะอาดและเพียงพอต่อนักเรียน
ไม่มี
ในปีงบประมาณ 2562 การดำเนินงานตามโปรแกรม Thai school lunch และ จ้างเหมาทำอาหารวันละ 300 บาท โดยครูเป็นผู้จัดหาเครื่องบริโภคให้
-
-
ควรมีการบริหารจัดการและให้งบประมาณในเรื่องวัสดุอุปกรณ์
-
-
-
-
ไม่มี
ควรจัดสรรงบประมาณให้ทันช่วงเปิดภาคเรียน
แจ้งให้ อบต. โอนเงินงบประมาณโครงการอาหารกลางวันให้โรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียนอย่างน้อย สามวันทำการ
อยากให้จัดสรรงบประมาณให้ทันการเปิดภาคเรียนของโรงเรียน
-
ไม่มี
ใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นเนื่องจากอยู่ห่างใกล้วัตถุดิบท้องตลาด
ไม่มี
อยากได้งบประมาณในการปรับปรุงและจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ในครัว เช่น หม้อ กะทะ ช้อน ฯลฯ
-
จัดสรรงบประมาณมาก่อนเปิดภาคเรียน
_
-
อยากให้มีการโอนเงินอาหารกลางวันมาที่โรงเรียนเลยโดยไม่ผ่าน อบต. เพราะที่ผ่านมาทุกปี อบต.โอนเงินอาหารกลางวันให้โรงเรียนล่าช้ามาก ไม่ทันวันเปิดภาคเรียน ทำให้โรงเรียนรับภาระในการหาเงินเพื่อมาสำรองจ่ายก่อน
อยากให้แก้ไขปรับปรุงโรงอาหารใหม่ หรือขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างโรงอาหารให้แก่นักเรียน
-
-
ไม่มี
ไม่มี
อบต.ควรจ่ายเงินให้ทันกำหนดเปิดภาคเรียน และต่อเนื่องในแต่ละไตรมาส
น่าจะให้โอกาสโรงเรียนสาขาบ้าง เพราะปกติก็จัดสำรับอาหารตามคู่มือของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ได้รับแจกมาและทำมานานแล้ว
ขอให้จัดสรรงบประมาณสำหรับนักเรียนขยายโอกาศด้วย
-
ไม่มี
ไม่มีข้อเสนอแนะ
-
ไม่มี
ไม่มี
-
-
-
ไม่มี
-
-
จัดงบประมาณสนับสนุนในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ห้องครัวให้ครบตามความเหมาะสมและเป็นไปตามหลักสุขาภิบาลอนามัยโรงเรียน
-
การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินโครงการอาหารกลางวันให้ทันในวันเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียน หรือ ปีการศึกษา
ควรจัดสรรงบประมาณให้ทันเปิดภาคเรียน
ควรเพิ่มงบในการจัดซื้อน้ำดื่มให้กับนักเรียน
ไม่มี
ปรับวัสดุบริโภคที่มีราคาต่ำลงแต่ได้คุณค่าทางโภชนาการหรือลดปริมาณของวัสดุบริโภคน้อยลง
น่าจะปรับปรุงโปรแกรม Thai School Lunch ให้สามารถนำมาปฏบัติได้จริงในแต่ละสภาพของโรงเรียน
-
-
ควรจัดสรรงบอุดหนุนให้ทันวันแรกปีการศึกษา
ควรจะมีการจัดสรรงบประมาณมากว่า 20/คน/วัน
-
ไม่มี
ไม่มี
ควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับค่าครองชีพปัจจุบัน
-
-
อยากให้มีเมนูที่สามารถหาใช้ได้ง่ายในท้องที่นั้นๆ
อยากให้นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสได้รับงบประมาณสนับสนุนรายหัวอาหารกลางวัน
ควรมีงบประมาณจ้างแม่ครัวประกอบอาหารเอง
-
ประกอบอาหารที่มีผักชนิดต่างๆ สีสันแตกต่างกันเพื่อดึงดูดความสนใจให้เด็กๆหันมารับประทานผักมากยิ่งขึ้น
-
ไม่มี
-
-
งบประมาณรายหัว 20 บาท/คน/วัน ไม่สมดุลกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ควรเพิ่มค่าหัวให้กับนักเรียน
-
ควรจัดสรรงบจ้างผู้ประกอบอาหารเพ่ิม
-
ควรได้รับงบประมาณทันเวลา
-
-
ไม่มี
งบประมาณควรโอนให้ต้นสังกัดโดยตรง
อยากให้โอนงบให้ตรงเวลาคะ
ไม่มี
-
ไม่มี
ไม่มี
ต้องการให้จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับโรงเรียนในการจัดสรรทำอาหารกลางวันหรือจ้างเหมา
ไม่มี
อยากให้มีการจัดสรรงบประมาณที่ทันตามกำหนด
-
-
-
จัดทำเมนูอาหารหลักของ สพฐ. ให้กับทางให้กับทางโรงเรียนเพื่อจะได้ปฏิบัติเป็นแนวเดียวกันทั่งหมด
ไม่มี
อยากได้โรงอาหาร
ควรให้ หน่วยงานอื่น หรื อบต. รัดผิดชอบแทนในการจัดหาอาหารและทำเอกสาร ให้ครูเป็นผู้ตรวจสอบ แบบเดียวกันกับทำเอกสารตรวจรับนมนักเรียน
ควรเพิ่มงบประมาณรายหัวให้มากขึ้น เพราะปัจจุบันราคาวัตถุดิบในการประกอบอาหารมีราคาสูง
-ปรับโครงสร้างงบประมาณเพื่อสอดคล้องกับราคาสินค้าที่สูงขึ้นในท้องตลาด -เสนอให้มีการโอนเงิน 100 วัน ต่อภาคเรียน เพื่อความต่อเนื่องในการจัดทำอาหารกลางวัน
เพิ่มรายหัวต่อคนต่อวันให้กับนักเรียนเพื่อสอดคล้องกับวัตถุดิบที่สูงขึ้น
ไม่มี
ขอให้มีโครงการที่ดีแบบนี้ตลอดไป
ต้องการงบประมาณเพิ่มเติม
ไม่มี