สภาพการดำเนินงานตามโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนถมศึกษา(20 บาท/คน/วัน)
ปีงบประมาณ 2561(สพป.เพชรบุรี เขต 1)

ภาพความสำเร็จของโครงการ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน นักเรียนได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่
- นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการอย่างทั่วถึง - นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ - นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นอุปสรรค์ต่อการเรียนการสอนและการเจริญเติบโตของนักเรียนต่อไป
นักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทานครบทุกคน อาหารครบถ้วนตามโภชนาการ
นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างพอเพียง สารอาหารครบถ้วน ได้รับครบทั้งอาหารคาว อาหารหวาน และผลไม้
นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ
นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่ถูกหลักอนามัยและครบ 5 หมู่ทุกวัน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ส่งผลให้เกิดพัฒนาด้านร่างกายเจริญเติบโตที่ดี
- นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ และมีจำนวนนักเรียนภาวะทุพโภชนาการลดน้อยลง
นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารอย่างเพียงพอ และมีสุขภาพแข็งแรง
เด็กได้รับประทานอาหารครบทุกคนตามหลักโภชนาการ
นักเรียนได้รับประทานอาหารสะอาดถูกสุขอนามัย และอาหารที่มีประโยชน์ตามโปรแกรม Thai school lunch
นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่หลากหลายและมีประโยชน์ต่อร่างกาย ส่งผลให้นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาทุกคน
นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบถ้วน และได้รับสารอาหารครบถ้วนทุกคน
นักเรียนทุกคนได้รับการจัดอาหารกลางวันครบถ้วนทุกคน
- นักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีอาหารกลางวันที่ถูกสุขลักษณะมีคุณค่าทางโภชนาการรับประทานครบทุกคน - ลดภาวะทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียน
การดำเนินการเป็นไปตามแผนงาน /โครงการ บรรลุวัตุประสงค์ทุกประการ
นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบทุกคน
-
การดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ตามโครงการอาหารกลางวัน
ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการเป็นไปอย่างมีคุณภาพ บรรลุวัตถุประสงค์
-
นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารอย่างเพียงพอและมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
โรงเรียนได้จัดทำอาหารกลางวันตามโปรแกรม thaischoollunch ทำให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบถ้วนตามหลักโภชนาการทุกคน
-
โรงเรียนสามารถจัดทำอาหารให้นักเรียนได้รับประทานอาหารถูกต้องตามหลักโภชนาการ
นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันครบ และมีสารอาหารครบถ้วน
นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน ตามหลักโภชานาการ
เด็กได้รับสารอาหารครบทุกหมู่
นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทุกคน ถูกต้องตามหลักโภชนาการ
นักเรียนได้รับการดูแลอาหารกลางวันครบถ้วนทุกคนและถูกต้องตามหลักโภชนาการ
นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวัน โดยได้รับสารอาหารครบถ้วน และมีขนมกับผลไม้เพิ่มเติม
นักเรียนได้รับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ ตามโปรแกรม School Luch
นักเรียนได้รับอาหารกลางวันอย่างเพียงพอครบ 100 %
นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่โรงเรียน
ดี
นักเรียนทุกคนได้รับอาหารตามหลักโภชนาการ
นักเรียนได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน เน้นไข่ ผัก และผลไม้ ให้นักเรียนได้ทานเป็นประจำ
-
นักเรียนมีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย
โรงเรียนจัดอาหารกลางวันตามหลักโภชนาการ และเพียงพอให้กับนักเรียนทุกคน
นักเรียนได้รับประทานอาหารถูกหลักอนามัยและหลากหลายอย่างเต็มที่ และนักเรียนทานอาหารครบ 5 หมู่ ครบทุกคน
นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพครบถ้วนทุกคน
นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่ดี เลือกวัตถุดิบในการประกอบอาหารอย่างมีคุณภาพ จัดเมนูอาหารตามความต้องการของเด็กและเน้นสารอาหารครบถ้วน
นักเรียนมีโภชนาการที่ดีขึ้นตามลำดับ
นักเรียนได้รับอาหารเพียงพอครบทุกคน
1. โรงเรียนจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนทุกคน ทุกวันทำการ 2.นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง สุขภาพจิตดี ไม่มีโรคภัย 3.ผู้กครองนักเรียนไว้วางใจโรงเรียนในการดูแลอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนและจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
งบประมาณอาหารกลางวันไม่เพียงพอ
-
-
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนแต่ละวันไม่เพียงพอ
ได้รับงบประมาณอาหารกลางวันไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน
- วัตถุดิบที่มาทำอาหารมีราคาแพง ทำให้เมนูอาหารบางวันราคาค่อนข้างสูงไม่พอกับงบประมาณที่มีอยู่
-
-
-
ไม่มี
ไม่มี
- การจัดสรรงบประมาณโครงการอาหารกลางวันให้ทันเวลา
-
-
-
-
-
-
-
ไม่มี
-
ไม่มี
ไม่มี
ได้รับงบประมาณอาหารกลางวันจากเทศบาลล่าช้า
ไม่มี
-
-
เนื่องจากโรงเรียนมีนักเรียนขยายโอกาส (ม.1 - 3) แต่ไม่มีงบอาหารกลางวัน ทำให้นักเรียนขยายโอกาสต้องซื้ออาหารกลางวันรับประทานเอง
-
-
งบโครงการอาหารกลางวันได้รับจัดสรรไม่ทันเปิดภาคเรียนที่1
ไม่มี
ไม่ีมี
-
-
-
-
ได้งบประมาณล่าช้า
-
ไม่มี
ได้รับงบประมาณไม่ทันวันเปิดภาคเรียน
ไม่มี
-
อาหารมีราคาแพง ควรเพิ่มงบประมาณในการจัดซื้ออาหารให้ นักเรียนให้มากขึ้นตามค่าครองชีพขั้นต่ำ
ควรเพิ่มงบประมาณอุดหนุนรายหัวต่อวันเป็ 30 บาท/คน
หน่วยงานท้องถิ่นควรจะจัดหาเงินสำรองให้กับโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นเพื่อให้เพียงพอในการประกอบอาหารตลอดภาคเรียน
-
ก่อนเปิดภาคเรียนควรได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นจำนวน 100 วันต่อภาคเรียน
-
-
ไม่มี
ไม่มี
- ควรเร่งรัดจัดสรรงบประมาณให้ทันเปิดภาคเรียนทั้ง 2 ภาคเรียน โดยกำหนดปฏิทินให้ชัดเจน
-
-
-
-
-
-
อบต.ควรจัดสรรงบประมาณให้ทันก่อนเปิดภาคเรียนและควรได้รับงบประมาณงวดละ 100 วันต่อภาคเรียน
โครงการนี้ดี มีคุณประโยชน์ด้านอาหารต่อนักเรียนทุกคน ควรมีต่อไป
-
ไม่มี
ควรเพิ่มงบประมาณรายหัวในการจัดสรรอาหารกลางวัน
ไม่มี
ต้องการเพิ่มค่าอาหารของเด็ก
-
-
รัฐบาลควรจัดงบอาหารกลางวันให้นักเรียนขยายโอกาสด้วย
-
-
ควรมีการประสานงานเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ไม่มี
ไม่มี
-
-
-
-
ของบประมาณให้ทันก่อนเปิดภาคเรียน
-
ไม่มี
ควรมีเงินสำรองจ่ายให้โรงเรียนก่อน
ไม่มี