เข้าระบบมากสุด (แอดมินเขต)
5 Terre ศิริพรรณ ชุมสุข
แอดมิน สพป.สุรินทร์ เขต 1
เข้าระบบ 980 ครั้ง
5 Terre สิริกุล เอี่ยมธีรธิติ
แอดมิน สพป.เชียงราย เขต 2
เข้าระบบ 974 ครั้ง
5 Terre ศิริพันธุ์ บุปผาเวียง
แอดมิน สพป.สกลนคร เขต 3
เข้าระบบ 970 ครั้ง
5 Terre นันท์ธิยา จรูญจิตรวีร์
แอดมิน สพป.นครสวรรค์ เขต 3
เข้าระบบ 968 ครั้ง
5 Terre แสงเดือน สำเภา
แอดมิน สพป.ราชบุรี เขต 2
เข้าระบบ 965 ครั้ง

ผู้ Login เข้าใช้งานล่าสุด วันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2562

เข้าใช้ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ 2654 ครั้ง
ดรุณี ศรีติสาร
ชนิดา ศีรษะภูมิ
เมษิยา พรมี
นภาดา โพธิ์ศรี
เยาวภา จันทร์ประทักษ์
วิลาวัณย์ ประสานจิตร
เพชรไพลิน นิลบุตร
วิภาดา โพธิราช
วันเพ็ญ จันทร์ภู่
อนงค์นิจ พลรักษา
ชัญชนก การวิจิตต์
สุทธิพงษ์ บัวเย็น
เข้าใช้ผ่านเครื่องมือถือ 265 ครั้ง
กรองกมล คณาวิทยา
วิไลวรรณ ชูศรี
สุทธิวรรณ ดำเรือง
สลักจิต สิทธิโน
น้ำอ้อย ปั้นเพ็ง
อุบล ทองเสนอ
อภิญญา แก้วเกิด
ฉัตรชัย โปโซโร
กาญจนา นวลศิริ
กาญจนา นวลศิริ
กาญจนา นวลศิริ
น้ำอ้อย ปั้นเพ็ง


เข้าระบบมากสุด (แอดมินโรงเรียน)

5 Terre คำแสน สีผักผ่อง
โรงเรียนบ้านหว้าน
(สพป.อุดรธานี เขต 1)
เข้าระบบ 949 ครั้ง
5 Terre พิศวาส อมรสิน
โรงเรียนบ้านหนองโอนหนองฮาง
(สพป.อุดรธานี เขต 1)
เข้าระบบ 758 ครั้ง
5 Terre เอื้อน บุญรุ่ง
โรงเรียนบ้านคำเม็ก
(สพป.สกลนคร เขต 2)
เข้าระบบ 756 ครั้ง
5 Terre จตุรานน เกิดพร้อม
โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด
(สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1)
เข้าระบบ 730 ครั้ง


Copyright (c) 2018 All rights reserved. Design by Pornnarong Supkong.