เข้าระบบมากสุด (แอดมินเขต)
5 Terre พิเชษฐ กันทาหอม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
แอดมิน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
เข้าระบบ 997 ครั้ง
5 Terre ชุติกาญจน์ พูนชัย
แอดมิน สพป.จันทบุรี เขต 1
เข้าระบบ 989 ครั้ง
5 Terre ปวีณ์กร ภูกาสอน
แอดมิน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
เข้าระบบ 975 ครั้ง
5 Terre เกื้อกูล อาจแก้ว
แอดมิน สพป.เลย เขต 1
เข้าระบบ 969 ครั้ง
5 Terre วันทนา รังสิมันตุชาติ
แอดมิน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
เข้าระบบ 929 ครั้ง

ผู้ Login เข้าใช้งานล่าสุด วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2562

เข้าใช้ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ 274 ครั้ง
ใบ ข่าวกระโทก
เบญญาภา ชุมเพ็ชร์
สุดารัตน์ ขวัญบาง
สุมิตรา สาสังข์
ศิรินทรา แสงตา
นางรักษญาณ์ เผ่าผาง
เพ็ญศรี นรสาร
สถาพร พิมพ์นนท์
ตรึงตรา ไม้แก้ว
พรพิมล พลคำ
พิมพิลัย เทียงคาม
ศุภลักษณ์ กอบการดี
เข้าใช้ผ่านเครื่องมือถือ 12 ครั้ง
ธีราภรณ์ อรจันทร์
คำภีร์ ภูมะลี
จันทร์จิรา ศรีสุขใส
พิมพิลัย เทียงคาม
รัตนา ชื่นธงชัย
ประกาย อร่ามศรี
ปรียานุช หมื่นหนู
จันทรนีย์ มานะการณ์
วรางคณา ส่งเสริม
วรางคณา ส่งเสริม
ศิริรัตน์ ชูจันทร์
อัญชนา สินสมศักดิ์


เข้าระบบมากสุด (แอดมินโรงเรียน)

5 Terre คำแสน สีผักผ่อง
โรงเรียนบ้านหว้าน
(สพป.อุดรธานี เขต 1)
เข้าระบบ 895 ครั้ง
5 Terre จตุรานน เกิดพร้อม
โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด
(สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1)
เข้าระบบ 700 ครั้ง
5 Terre สายสุณี คำวาศรี
โรงเรียนวัดผุสดีภูผาราม
(สพป.ชุมพร เขต 2)
เข้าระบบ 641 ครั้ง
5 Terre สิเรียม ร่มพิมาย
โรงเรียนอัมพวันวิทยา
(สพป.นครราชสีมา เขต 7)
เข้าระบบ 640 ครั้ง


Copyright (c) 2018 All rights reserved. Design by Pornnarong Supkong.