5 Terre
วนิดา เลาห์ประเสริฐ
แอดมิน สพป.ชุมพร เขต 2
เข้าระบบ 988 ครั้ง
5 Terre
ลำดวน พิมพ์วิชัย
แอดมิน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
เข้าระบบ 961 ครั้ง
5 Terre
จีรพรรณ จเรรัชต์
แอดมิน สพป.หนองคาย เขต 1
เข้าระบบ 961 ครั้ง
5 Terre
ปาณิสรา พลดอน
แอดมิน สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
เข้าระบบ 960 ครั้ง
5 Terre
ภิญพัชร์ ศรีอริยฤทธิ์
แอดมิน สพป.สงขลา เขต 3
เข้าระบบ 925 ครั้ง

ผู้ Login เข้าใช้งานล่าสุด วันที่ 15 กรกฏาคม พ.ศ.2563

เข้าใช้ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ 295 ครั้ง
จารุวัตร คงเมือง
ดวงใจ ฟองจำ
ดวงใจ ฟองจำ
กรรณิการ์ อ่อนแก้ว
ดวงเนตร ชนะชัย
ดวงเนตร ชนะชัย
ดวงใจ ฟองจำ
ณัฐนรี ทองประดับ
ประสิทธิ์ คำจวง
สุเทพ ลิมปนเวทยานนท์
รจนา เดชาธนภัส
ปิยะรัตน์ สาริกา
เข้าใช้ผ่านเครื่องมือถือ 22 ครั้ง
ชุติกาญจน์ ลีเขาสูง
ชุติกาญจน์ ลีเขาสูง
ชุติกาญจน์ ลีเขาสูง
ชุติกาญจน์ ลีเขาสูง
ชุติกาญจน์ ลีเขาสูง
ชุติกาญจน์ ลีเขาสูง
สุพัชยากานต์ ใต้กระโทก
สุพัชยากานต์ ใต้กระโทก
ภัทราวดี แท่งทอง
ภัทราวดี แท่งทอง
นันทนา พัฒนิบูลย์
นันทนา พัฒนิบูลย์


เข้าระบบมากสุด (แอดมินโรงเรียน)

5 Terre
คำแสน สีผักผ่อง

เข้าระบบ 961 ครั้ง
5 Terre
ณิชาภัทร ราชนิยม

เข้าระบบ 843 ครั้ง
5 Terre
นิกร ด้วงนุ่ม

เข้าระบบ 841 ครั้ง
5 Terre
ธีรพัฒน์ จรุงสกุล

เข้าระบบ 817 ครั้ง

Copyright (c) 2018 All rights reserved. Design by Pornnarong Supkong.