แอดมินโรงเรียน อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

1.วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
ภัธรวดี สุรพิศาลพัฒน์
2.วัดโขดหอย
ชนิดาภา ฉัยยา
3.วัดหนองไทร
ปัทมา สอสกุล
4.วัดหนองแหวน
เนาวรัตน์ กุลวงศ์
5.วัดหนองสีงา
สามารถ จิตณรงค์
6.วัดวังเวียน
นางวันเพ็ญ แพทย์รังษี
7.วัดวังหิน
วรรณา ธัญญพืช
8.วัดนายายอาม
สุพัตรา สร้อยกูล
9.วัดนาซา
สุวิมล ชัญพลา
10.วัดท่าแคลง
อาณัฐวุธ นพกูลวงศ์
11.วัดช้างข้าม
สาลินี สุขสวัสดิ์
12.บ้านเขามะปริง
เนื้อน้อง ไชยโชติ
13.บ้านห้วงกระแจะ
ทัศนา รสชื่น
14.บ้านยางระหง
นางสาวสอางค์ เอื้อญาติ
15.บ้านคลองลาว
รัตนา เหลืองาม

 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net