แอดมินโรงเรียน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

1.ไทยรัฐวิทยา 14
โอภาส ผดุงเวียง
2.อนุบาลบ้านหนองคล้า
จันทร์ประภา ผลประพฤติ
3.วัดโขมง
อัจฉรา เจนการ
4.วัดแขมหนู
นวรัตน์ ล้อมวงค์
5.วัดเสม็ดโพธิ์ศรี
พรพิมล ลิขิตเลิศ
6.วัดหมูดุด
สุนีรัตน์ จันทรานุวัฒน์กุล
7.วัดหนองคัน
ดาวรุ่ง งามจริต
8.วัดสามผาน
ลฎาภา ทีวารีเจริญ
9.วัดรำพัน
กัญญาภัค เสมานู
10.วัดบูรพาพิทยาราม
จันทรา ชำนาญชล
11.วัดทุ่งเบญจา
ทอฝัน สมภาวงษ์
12.วัดท่าศาลา
ภาณุพงศ์ วุฒิจักร
13.วัดตะกาดเง้า
ธีระพล นิโลตบล
14.วัดคลองขุด
อาทิตยา จันทโชติ
15.บ้านแก่งน้อย
นริศย์ศักดิ์ พรมจักร์
16.บ้านเตาหม้อ
สุวัฒนา วุฒิจักร
17.บ้านเจ้าหลาว
นิิลวรรณ ชายหาด
18.บ้านเขาแก้ววิทยา
สุภาพร ธิติลักษณ์
19.บ้านสังข์ทอง
นที ทรัพย์โภคา
20.บ้านสะพานเลือก
พรรณวดี ชำนาญภักดี
21.บ้านศรัทธาตะพง
วรรณิศา จันทร์นี
22.บ้านวังปลา
ศรีจันทร์ บุญควง
23.บ้านมาบโอน
ณัฐวุฒิ งามเถื่อน
24.บ้านตาเลียว
พิสุทธิศักดิ์ เซ็นธุลี

 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net