แอดมินโรงเรียน อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

1.บ้านวังคูณ
สุจี คำพิลา
2.บ้านป่าเป้า
บดีชัย ชูเสน
3.บ้านท่าหนองหว้า
ยุวรี แสงเทพ
4.บ้านตะกั่วป่า
ชุติมา สมอินทร์
5.บ้านดอนดู่
ศศิธร บรรยงค์
6.บ้านดงเค็ง
จุติมาภรณ์ พลศักดิ์หาญ
7.บ้านชาดหนองเหล็ก
อัจฉณา ยอดสายออ
8.บ้านชาดศรีสมบูรณ์
นวลเนตร หินโทน
9.บ้านกุดหว้า
อมรรัตน์ ประสาเนตร
10.บ้านกระหนวนดอนดั่ง
พัชรินทร์ ตรีภาค
11.ชุมชนหนองเม็ก
สมหวัง สีหามาตย์
12.ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
จงกลณี มาตย์บัณดิษฐ์
13.ชุมชนวังหิน
ลำปาง คนรู้

 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net