แอดมินโรงเรียน อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

1.บ้านท่านางแนว
จิราภรณ์ สนั่นเมือง
2.บ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์
รุ่งนภา โกกิรารัตน์
3.บ้านคอนฉิม
จิรวรรณ์ ทิพย์ทอง
4.บ้านกุดหมากเห็บ
พิจิตรา เยาวมาตย์
5.นาโพธิ์ชีวิทยา
ศิรินธร อินทรีย์
6.ชุมชนบ้านแวงใหญ่
อนุรักษ์ โตสมภาพ
7.ชุมชนบ้านดอนหัน
เอ็มอร ประเสริฐสังข์

 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net