แอดมินโรงเรียน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

1.อนุบาลจันทบุรี
สุภาพ ทองนวล
2.สฤษดิเดช
สายธาร บุญทา
3.วัดไผ่ล้อม
สายชล ทองนวล
4.วัดโป่งแรด
วัชรา ประมวญ
5.วัดแสลง
ณัฐติกาญ โพธิ์เจริญ
6.วัดเสม็ดงาม
อรสา ณัมคนิสรณ์
7.วัดเนินโพธิ์
วิภา แพทย์รังษี
8.วัดเนินสูง
หทัยทิพย์ พลอยสิทธิ
9.วัดเนินยาง
อรัญญา พูลดำริห์
10.วัดเขาน้อย
ราเชนทร์ บัวตูม
11.วัดเกาะโตนด
ไอรดา เหมวิภาต
12.วัดเกาะตะเคียน
บุปผา สุขภาคกิจ
13.วัดเกาะขวาง
อังคณา ชาติกุล
14.วัดหนองบัว
จินตนา มลิวัลย์
15.วัดสิงห์
อนุรี สาริก
16.วัดพลับพลา
พชรพร ทองทิพย์
17.วัดพลับ
จิราพร เกลี้ยงกรเเก้ว
18.วัดทองทั่ว
สุพรรณี อินทรโสภา
19.วัดดอนตาล
พรศิริ สุวรรณรัตน์
20.วัดจันทนาราม
ณิชาภัทร ราชนิยม
21.วัดคมบาง
จริยา เฟื่องภักดิ์
22.บ้านแก้ว
นันทินา เจริญธัญญา
23.บ้านเนินดินแดง
แสงสุรี ฮวนชาตรี
24.บ้านท่าแฉลบ
อำภา ฟังคำ
25.บ้านชำโสม
ปทิตตา โสมล
26.บ้านคลองน้ำใส
อุบล เปลี่ยนไธสง
27.บ้านคลองกะพง
ครรชิต เปลี่ยนไธสง

 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net