สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน
ปีงบประมาณ 2561

ทำแบบสำรวจ  4,153
1.โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณจากโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน (ข้อมูลที่โรงเรียนรายงานมา)

กิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ
 1.1 ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว 49,773,045
 1.2 ปรับปรุงสถานที่ประกอบอาหาร(โรงครัว,โรงอาหาร) 119,446,894
 1.3 ปรับปรุงที่นั่งรับประทานอาหาร (โต๊ะ เก้าอี้) 36,390,236
 รวมงบประมาณที่ได้รับ 205,610,175

2. สถานประกอบการระบบสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ไม่มี 537 12.93
 มี ลักษณะของสถานที่ประกอบการ 3,616 87.07

3. สถานที่ประกอบอาหาร แยกเป็นสัดส่วนเฉพาะ เช่น มีโรงครัว โรงอาหารที่มีห้องครัว

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ไม่มี 330 7.95
 มี ลักษณะของสถานที่ประกอบการ 3,823 92.05

4. สถานที่รับประทานอาหาร แยกเป็นสัดส่วน เช่น มีโรงอาหาร มีอาคารที่ใช้เป็นโรงอาหาร

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ไม่มี 346 8.33
 มี ลักษณะของสถานที่ประกอบการ 3,807 91.67

5. ความสะอาด ปลอดภัย เพียงพอ เหมาะสมของสถานที่ประกอบอาหารโครงการอาหารกลางวัน

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ดี 3,174 76.43
 พอใช้ 814 19.60
 ต้องปรับปรุง 165 3.97

6. ความสะอาด ปลอดภัย เพียงพอ เหมาะสมของสถานที่รับประทานอาหารกลางวัน

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ4153
 ดี 3,240 78.02
 พอใช้ 759 18.28
 ต้องปรับปรุง 154 3.71

7. ความสะอาด ปลอดภัย เพียงพอ เหมาะสมของวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาหารกลางวัน

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ดี 3,367 81.07
 พอใช้ 693 16.69
 ต้องปรับปรุง 93 2.24