สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน
ปีงบประมาณ 2561

ทำแบบสำรวจ  3,998
1.โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณจากโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน (ข้อมูลที่โรงเรียนรายงานมา)

กิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ
 1.1 ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว 48,430,127
 1.2 ปรับปรุงสถานที่ประกอบอาหาร(โรงครัว,โรงอาหาร) 116,653,677
 1.3 ปรับปรุงที่นั่งรับประทานอาหาร (โต๊ะ เก้าอี้) 35,163,841
 รวมงบประมาณที่ได้รับ 200,247,645

2. สถานประกอบการระบบสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ไม่มี 522 13.06
 มี ลักษณะของสถานที่ประกอบการ 3,476 86.94

3. สถานที่ประกอบอาหาร แยกเป็นสัดส่วนเฉพาะ เช่น มีโรงครัว โรงอาหารที่มีห้องครัว

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ไม่มี 311 7.78
 มี ลักษณะของสถานที่ประกอบการ 3,687 92.22

4. สถานที่รับประทานอาหาร แยกเป็นสัดส่วน เช่น มีโรงอาหาร มีอาคารที่ใช้เป็นโรงอาหาร

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ไม่มี 328 8.20
 มี ลักษณะของสถานที่ประกอบการ 3,670 91.80

5. ความสะอาด ปลอดภัย เพียงพอ เหมาะสมของสถานที่ประกอบอาหารโครงการอาหารกลางวัน

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ดี 3,048 76.24
 พอใช้ 795 19.88
 ต้องปรับปรุง 155 3.88

6. ความสะอาด ปลอดภัย เพียงพอ เหมาะสมของสถานที่รับประทานอาหารกลางวัน

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ3998
 ดี 3,112 77.84
 พอใช้ 739 18.48
 ต้องปรับปรุง 147 3.68

7. ความสะอาด ปลอดภัย เพียงพอ เหมาะสมของวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาหารกลางวัน

รายการ จำนวน(โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ
 ดี 3,236 80.94
 พอใช้ 674 16.86
 ต้องปรับปรุง 88 2.20