แอดมินโรงเรียนสถานะรอการยืนยัน

ลำดับที่ ชื่อ โรงเรียน เขต
1.  กฤษณี กาฬจันโท  โรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาส  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
2.  วัฒนา เฟื่องทรัพย์  โรงเรียนวัดดอนตะเคียน  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
3.  สุรัสวดี พลอยนิล  โรงเรียนบ้านสระนารายณ์  สพป.อุทัยธานี เขต 1
4.  กฤษติกร แปงผางา  โรงเรียนบ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน  สพป.น่าน เขต 1
5.  อภิรักษ์ โพธิ์สุ  โรงเรียนบ้านยางงอย  สพป.นครพนม เขต 2
6.  อุสาห์ สุดยะดา  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนดู่  สพป.นครพนม เขต 2
7.  ภาวินี หาญวาฤทธิ์  โรงเรียนบ้านหนองนาทราย  สพป.เลย เขต 1
8.  นิยม ขัติสะ  โรงเรียนวัดสระดู่(บู่บำรุงวิทย์)  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
9.  สมทรง ล่องตี้  โรงเรียนคลองทางหลวง  สพป.นครปฐม เขต 2
10.  วรณัน ครุฑธา  โรงเรียนวัดเดชานุสรณ์  สพป.นครปฐม เขต 2
11.  นายภิรมย์ กาลวรรณา  โรงเรียนบ้านโนนกราด  สพป.ขอนแก่น เขต 3
12.  จงกลณี มาตย์บัณดิษฐ์  โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์  สพป.ขอนแก่น เขต 3
13.  จริญญา ศรีพลนอก  โรงเรียนบ้านโคกสูงประชาสรรค์  สพป.ขอนแก่น เขต 3
14.  รจนา ขนชัยภูมิ  โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ  สพป.ขอนแก่น เขต 3
15.  เฉลิมวุฒิ แก้วสม  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง  สพป.ขอนแก่น เขต 1
16.  กรรภิรมย์ ดรพล  โรงเรียน บ้านโนนท่อนวิทยา  สพป.ขอนแก่น เขต 1
17.  กัล​ยกร​ สุวรรณขำ  โรงเรียน  

 

 

 

Powered By www.thaieducation.net