แอดมินโรงเรียนสถานะรอการยืนยัน

ลำดับที่ ชื่อ โรงเรียน เขต
1.  สุวิมล บัวพรวน  โรงเรียนบ้านท่ากกแก  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
2.  ธวัช ทานา  โรงเรียนบ้านหลุง  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
3.  รจนา เลิศนันทวิเชียร  โรงเรียนบ้านนา  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
4.  สนาม เทพโสดา  โรงเรียนบ้านลำป่าสักมูล  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
5.  สำรวย คำสุข  โรงเรียนบ้านทุ่งแค  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
6.  วัฒนาพร ศิลกุล  โรงเรียนบ้านไร่เหนือ  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
7.  จิรัชยา นามชมภู  โรงเรียนบ้านคำชนดงต้อง  สพป.สกลนคร เขต 2
8.  พีรพรรณ พนมศร  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
9.  ยุพา บาคาล  โรงเรียนบ้านนากระตึบ  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
10.  เยาวลักษณ์ สุจริต  โรงเรียนบ้านเลิงคาประชาเนรมิต  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
11.  ภาวินี หาญวาฤทธิ์  โรงเรียนบ้านหนองนาทราย  สพป.เลย เขต 1
12.  อารียา นามโคตร  โรงเรียนออป.17  สพป.อุบลราชธานี เขต 3
13.  ก อ  โรงเรียนก  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
14.  กุลนาถ สิทธิกูล  โรงเรียนบ้านบางมะฝ่อ  สพป.นครสวรรค์ เขต 1
15.  สุธี วิสันเทียะ  โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง  สพป.นครราชสีมา เขต 3
16.  ไพริน กองศรี  โรงเรียนวัดบอนใหญ่  สพป.นครปฐม เขต 2
17.  พีรทัต ถิ่นอารัญ  โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง  สพป.เชียงใหม่ เขต 5
18.  ปฏิภาณ โรจน์รุ่ง  โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง  สพป.เชียงใหม่ เขต 2
19.  เฉลิมวุฒิ แก้วสม  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง  สพป.ขอนแก่น เขต 1
20.  กรรภิรมย์ ดรพล  โรงเรียน บ้านโนนท่อนวิทยา  สพป.ขอนแก่น เขต 1
21.  วาสนา พ่วงทอง  โรงเรียนบ้านพุบอน  สพป.กาญจนบุรี เขต 4
22.  มาลี ไชยศรี  โรงเรียน  
23.  กัล​ยกร​ สุวรรณขำ  โรงเรียน  
24.  อัญชิษฐา ฮวดศรี  โรงเรียน  

 

 

 

Powered By www.thaieducation.net