ภาวะทุพโภชนาการเตี้ยเกินร้อยละ 5.00 (จำนวน 24 เขต)