ภาวะทุพโภชนาการเตี้ยเกินร้อยละ 5.00 (จำนวน 22 เขต)